ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

   

  Απολυτίκια

  Οσίας Μαρίας Της Αιγυπτίας (1 Απριλίου)
  Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τη χάριτι, της μετανοίας εδείχθης φωτοφανής λαμπηδών, των παθών τον σκοτασμόν, λιπούσα πάνσεμνε· όθεν ως άγγελος Θεού, Ζωσιμά τω ιερώ ωράθης εν τη ερήμω, Μαρία Οσία Μήτερ· μεθ ου δυσώπει υπέρ πάντων υμών.

  Νικήτα Ομολογητού (3 Απριλίου)
  Ως νίκης επώνυμος, των θεοσδώτων θεσμών, φρουρός απερίτρεπτος και στύλος ώφθης στερρός, Νικήτα μακάριε· συ γαρ της απαθείας, κοσμηθείς ταις άκτισιν, αίγλης ομολογίας, τον σον βίον φαιδρύνεις. Και νυν των σοι προσιόντων, δέχου την αίνεσιν.

  Νικηφόρου Και Των Λοιπών Μαρτυρισάντων (5 Απριλίου)
  Θείας Πίστεως, τη αναλάμψει, ο επτάριθμος, Μαρτύρων δήμος, ως λυχνία ανεδείχθης επτάφωτος, ταις των αγώνων ενθέοις λαμπρότησι, φωταγωγούντες τους πίστει κραυγάζοντας. Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Καλλιοπίου Μάρτυρος (7 Απριλίου)
  Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν· έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

  Αγάβου Και Των Συν Αυτώ Αποστόλων (8 Απριλίου)
  Εξάριθμος χορός, των σοφών Αποστόλων, υμνείσθω ιερώς, μελωδίαις ασμάτων, Ερμάς και Ασυγκρίτος, Ηρωδίων και Αγάβος, συν τω Φλεγόντι, και θεοφρόνι Ρούφω· την Τριάδα γαρ, διημεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

  Ευψυχίου Μάρτυρος (9 Απριλίου)
  Ευψύχως ήνυσας, δρόμον τον ένθεον, και καταβέβληκας, εχθρόν τον δόλιον, την πανοπλίαν του Σταυρού, παμμάκαρ ενδεδυμένος· όθεν συνηρίθμησαι, των Μαρτύρων ταις τάξεσι, δόξαν αιωνίζουσαν, κεκτημένος Ευψύχιε. Αλλά μη διαλείπης πρεσβεύων, σώσαι ημάς τους σε τιμώντας.

  Οι εξ Αφρικής Άγιοι 40 Μάρτυρες (10 Απριλίου)
  Αφρικής τους γενναίους τεσσαράκοντα μάρτυρας, πάντες οι πιστολι ευφροσύνως γεραίρωμεν, Τιμόθεον, Σωκράτην και Θωμάν, Πολύβιον, Θησέα και Λουκάν, Θεόφραστον, Ηλίαν, Περικλή, συν Τίτω και τω θείω Σοφοκλεί. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα Χριστώ τω θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι υμών πάσιν ιάματα.
  (Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες είναι οι εξής: Αλέξανδρος, Επαμεινώνδας, Θεόδωρος, Ξενοφών, Προμηθεύς, Αλέξανδρος, Ετεοκλής, Θεόφραστος, Όμηρος, Σοφοκλής, Αναξιμένης, Ζήνων, Θησεύς, Παρμενίων, Σωκράτης, Αριστείδης, Ηλίας, Θωμάς, Πελοπίδας, Τιμόθεος, Δημάρατος, Ησαΐας, Ισοκράτης, Περικλής, Τίτος, Δημοκλής, Ηρακλής, Λουκάς, Πίνδαρος, Φιλοποιμήν, Δημοσθένης, Ηφαιστίων, Μιλτιάδης, Πολύβιος, Φωκίων, Διονύσιος, Θεμιστοκλής, Μνήσαρχος, Πολυνίκης και Χρόνης).

  Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (10 Απριλίου)
  Δημητσάνης τον γόνον, Βυζαντίου τον πρόεδρον, και της Εκκλησίας απάσης, γέρας θείον και καύχημα. Γρηγόριον τιμήσωμεν πιστοί, ως Μάρτυρα Χριστού πανευκλεή, ίνα λάβομεν πταισμάτων τον ιλασμόν, παρά Θεού κραυγάζοντες. Δόξα τω δεδωκότι σου ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω εν ευκλεία ουρανών, δοξάσαντι σε, Άγιε.

  Βασιλείου Επισκόπου Παρίου (12 Απριλίου)
  Ως ιερεύς του Βασιλέως της δόξης, ομολογίας διαλάμπεις τη αίγλη, Ιερομάρτυς ένδοξε Βασίλειε· των εικονομάχων γαρ, την απάτην ελέγχων, πόνοις προσωμίλησας, υπέρ της αλήθειας· και μεταστάς εν δόξη πρός τον Θεόν, των σέ τιμώντων, απαύστως μνημόνευε.

  Αριστάρχου, Πούδη Και Τροφίμου (14 Απριλίου)
  Χορείαν την τρίπλοκον, των Αποστόλων Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως ποταμούς λογικούς, της θείας χρηστότητος. Πούδην συν Αριστάρχω, και Τροφίμω τω θείω λόγοις θεογνώσίας, καταρδεύσαντες κόσμον. Αυτών Χριστέ μεσιτείαις πάντας οικτείρησον.

  Λεωνίδα Επισκόπου Αθηνών (15 Απριλίου)
  Ποιμήν ιερώτατος, και Ιεράρχης σοφός, της πόλεως γέγονας των Αθηνών της κλείνης. Λεωνίδα μακάριε· όθεν ιεράτευσας τω Σωτήρ οσίως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και την πλάνην καθείλες. Και νύν Πάτερ, ικέτευε, υπέρ των τιμώντων σε.

  Αγάπης, Ειρήνης Και Χιονίας (16 Απριλίου)
  Τα θαύματα των Αγίων σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον ημίν δωρισάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταις αυτών ικεσίαις, βουλάς εθνών διασκέδασον, και βασιλείας τα σκήπτρα κραταίωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

  Συμεών Ιερομάρτυρος (17 Απριλίου)
  Ως υποφήτης των ενθέων δογμάτων, Μαρτυρικόν συνασπισμόν επαλείφεις, λόγοις ομού και πράξεσι προς άθλους ιερούς· μεθ ών και συνήθλησας. Συμεών Ιεράρχα και Χριστώ ανέδραμες, συν αυτοίς ανακράζων. Ιδού ημείς ως πρόβατα σφαγής, τη σή αγάπη Σωτήρ ελογίσθημεν.

  Ιωάννου Του Οσίου (18 Απριλίου)
  Απαλών εξ ονύχων Χριστόν ηγάπησας, και την σήν κλήσιν θεόφρον καταλαμπρύνεις σαφώς, πλήρης χάριτος οφθείς του θείου Πνεύματος· εκκαθαράς γαρ τον νούν, των Αγγέλων μιμητής, εν σώματι ανεδείχθης, Πατήρ ημών Ιωάννη, μεθ ων ικέτευε σωθήναι ημάς.

  Ιακώβου Αποστόλου (30 Απριλίου)
  Απόστολε άγιε Ιάκωβε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ινα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.