ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

   

  Απολυτίκια

  Τρύφωνος Μάρτυρος (1 Φεβρουαρίου)
  Τρυφήν την ακήρατον, ιχνηλατών εκ παίδος, βασάνους υπήνεγκας υπέρ Χριστού του Θεού, και ήθλησας άριστα, όθεν την των θαυμάτων, κοιμισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τους σε μακαρίζοντας.

  Η Υπαπαντή Του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου)
  Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.

  Συμεών Του Θεοδόχου (3 Φεβρουαρίου)
  Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου, και χείρας του Συμεών ευλογήσας, ως έπρεπε, προφθάσας και νυν, έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός. Αλλ ειρήνευσον εν πολέμοις το πολίτευμα, και κραταίωσον βασιλείς, ους ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπος.

  Ισιδώρου Οσίου (4 Φεβρουαρίου)
  Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις λόγοις εκστόμησας, την Εκκλησίαν Χριστού, Ισίδωρε, Όσιε· συ γαρ δι εγκρατείας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία διαλάμπεις εν κόσμω· δι ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

  Αγαθής Μάρτυρος (5 Φεβρουαρίου)
  Ρόδον εύοσμον, της παρθενίας, νύμφη άφθορος, του Ζωοδότου ανεδέδειξαι· Αγαθή πανεύφημε· των αγαθών την πηγήν γαρ ποθήσασα μαρτυρικώς εν τω κόσμω διέπρεψας· μάρτυς ένδοξε, λιταίς σου θείαις αγάθυνον, τους πόθω μεγαλύνοντας τους άθλους σου.

  Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (6 Φεβρουαρίου)
  Ως των αποστόλων ομότροπος και της οικουμένης διδάσκαλος, τω Δεσπότη των όλων ικέτευε Φώτιε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

  Παρθενίου Λαμψάκου (7 Φεβρουαρίου)
  Τω μύρω του Πνεύματος, ποιμήν Λαμψάκου οφθείς, την θείαν ενέργειαν, παρά Θεού δαψιλώς, θαυμάτων επλούτησας, δαίμονας απελαύνειν, ασθενούντας ιάσθαι, νόσους αποδιώκειν, και πληρούν τας αιτήσεις Παρθένιε Ιεράρχα, των προσιόντων σοι.

  Θεοδώρου Στρατηλάτου (8 Φεβρουαρίου)
  Στρατολογία αληθεί αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε όπλοις γαρ της πίστεως, παρέταξω εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης αθλητής· όθεν σε πίστει αεί μακαρίζομεν.

  Νικηφόρου Μάρτυρος (9 Φεβρουαρίου)
  Αγάπης τω δεσμώ, συνδέθεις Νικηφόρε, διέλυσας τρανώς, την κακίαν του μίσους· και ξίφει την κάραν σου εκτιμηθείς, εχρημάτισας Μάρτυς ένθεος, του σαρκωθέντος Σωτήρος· ον ικέτευε, υπέρ ημών των υμνούντων, την ένδοξον μνήμην σου.

  Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος (10 Φεβρουαρίου)
  Ως στύλος ακλόνητος, της Εκκλησίας Χριστού, και λύχνος αείφωτος, της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπε. Έλαμψας εω τω κόσμω δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδώλων την σκοτομαίναν μάκαρ. Διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

  Βλασίου Ιερομάρτυρος (11 Φεβρουαρίου)
  Φερώνυμως βλαστήσας ως δένδρον εύκαρπον, Ιεράρχα Κυρίου Βλάσιε ένδοξε, μαρτυρίου τους καρπούς κόσμω προήγαγες και θαυμάτων δωρέας, αναβλύζεις δαψιλώς, ως θείος Ιερομάρτυς, τοις καταφεύγουσι Πάτερ, τη αντιλήψει της πρεσβείας σου.

  Μελετίου Οσίου (12 Φεβρουαρίου)
  Νόμον ένθεον εμελέτησας, την ουράνιον, γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε· την γαρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τας φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Μαρτινιανού Οσίου (13 Φεβρουαρίου)
  Την φλόγαν των πειρασμών, δακρύων τοις οχετοίς, εναπόσβεσας μακάριε, και της θαλάσσης τα κύματα, και των θηρών τα ορμήματα, χαλινώσας, εκραύγαζες. Δεδοξασμένος ει Παντοδύναμε, πυρός και ζάλης ο σώσας με.

  Αυξεντίου Οσίου (14 Φεβρουαρίου)
  Ώσπερ φοίνιξ ηυξήνθης Πάτερ υψίκομος, δικαιοσύνης εκφέρων τους ψυχοτρόφους καρπούς· συ γαρ βίον ιερόν πολιτευσάμενος και θαυμάτων αυτουργός, Αυξέντιε ανεδείχθης, δια παντός ικετεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ονησίμου Του Αγίου (15 Φεβρουαρίου)
  Ως ακτίς εξέλαμψας τη οικουμένη, ταις βολαίς λαμπόμενος, ηλίου μάκαρ παμφαούς, Παύλου τον κόσμον φωτίσαντος· διό σε πάντες τιμώμεν· Ονήσιμε.

  Παμφίλου Και Των Συν Αυτώ Μαρτύρων (16 Φεβρουαρίου)
  Την δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, ανευφημήσωμεν, ενθέοις, άσμασι. Πάμφιλον, Παύλον, Σαμουήλ, Ουαλέντα και Ηλίαν, Ιερεμίαν, Σέλευκον, Δανιήλ και Πορφύριον, Ιουλιανόν ομού Ησαϊαν, Θεόδουλον· αυτοί γαρ τον Δεσπότην των όλων, πάσιν ημίν εξιλεύονται.

  Θεοδώρου Τήρωνος (17 Φεβρουαρίου)
  Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα! εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος μάρτυς Θεόδωρος ηγάλλετο· πυρί γαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ηδύς, τη Τριάδι προσήνεκται. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

  Λέοντος Πάπα Ρώμης (18 Φεβρουαρίου)
  Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανεδειξέ σε η ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια, πάτερ ιεράρχα Λέον· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Φιλοθέης Αθηναίας (19 Φεβρουαρίου)
  Αθηναίων η πόλις η περιώνυμος, Φιλοθέην τιμά την Οσιομάρτυρα, και ασπάζεται αυτής το θείον λείψανον, ότι εβίωσε σεμνώς και μετήλλαξε το ζήν, αθλήσει και μαρτυρίω, και πρεσβεύει προς τον Σωτήρα, διδόναι πάσι το θείον έλεος.

  Λέοντος Κατάνης (20 Φεβρουαρίου)
  Ιερέων ακρότης ευσεβείας διδάσκαλος, και θαυματουργός ανεδείχθης Ιεράρχα πανόλβιε· ήθων γαρ ουρανίων τω φωτί, του Πνεύματος πλουτήσας την ισχύν, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς. Λέον των προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Ευσταθίου Αντιοχείας (21 Φεβρουαρίου)
  Θείας εμπλεώς σοφίας πελών, ομοούσιον Πατρί τον Λόγον, εν τη Συνόδω τη Πρώτη εκήρυξας και διωγμοίς ομιλήσας και θλίψεσιν, δόξης αρρήτου μετέσχες Ευστάθιε. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ανθούσης Και Λιμναίου Μαρτύρων (22 Φεβρουαρίου)
  Ως ρόδα νοητά και χαρίτων ταμεία, εφάνησαν εκ γής, τα σεπτά. Υμνών σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Εκκλησίας εδραίωμα, διαπνέοντα των ιαμάτων την χάριν, και παρέχοντα οσμήν ζωής τοις εκ πόθου, Υμάς μακαρίζουσι.

  Πολυκάρπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)
  Την κλήσιν τοις έργοις σου, επισφραγίσας σοφέ, ελαία κατάκαρπος, ώφθης εν οίκο Θεού, Πολύκαρπε ένδοξε· συ γαρ ως Ιεράρχης, και στερρός Αθλοφόρος, τρέφεις την Εκκλησίαν, λογική ευκαρπία, πρεσβεύων Ιερομάρτυς υπέρ των ψυχών ημών.

  Εύρεσης Τιμίας Κάρας Αγίου Ιωάννου Του Προδρόμου (24 Φεβρουαρίου)
  Εκ γής ανατείλασα η του Προδρόμου Κεφαλή, ακτίνας αφίησι της αφθαρσίας, πιστοίς των ιάσεων· άνωθεν συναρθροίζει, την πλήθυν των Αγγέλων, κάτωθεν συγκαλείται των ανθρώπων το γένος, ομόφωνον αναπέμψαι, δόξαν Χριστώ τω Θεώ.

  Ταρασίου Του Αγίου ( 25 Φεβρουαρίου)
  Ορθοδοξίας δόγμασι, την Εκκλησίαν φαιδρύνας, και Χριστού μακάριε, την σεβάσμιαν Εικόνα, σέβεσθαι και προσκυνείσθαι πάσιν διδάξας, ήλεγκξας Εικονομάχων άθεον δόγμα· δια τούτο σοι βοώμεν. Ω Πάτερ, χαίροις σοφέ Ταράσιε.

  Πορφυρίου Γάζης (26 Φεβρουαρίου)
  Πορφυραυγέσιν αρετών λαμπηδόσι, καταλαμπρύνας σεαυτόν Ιεράρχα, καθάπερ φως εξέλαμψας Πορφύριε σοφέ· λόγοις γαρ και θαύμασιν, αληθώς διαπρέψας, πάσιν εβεβαίωσας, ευσεβείας την χάριν· και νύν Χριστώ αΰλος λειτουργών, υπέρ του κόσμου, μη παύση δεόμενος.

  Προκοπίου Ομολογητού (27 Φεβρουαρίου)
  Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας, και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων τοις θαύμασι. Προσκόπιε πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Βασιλείου Του Ομολογητού (28 Φεβρουαρίου)
  Βασίλειον δώρημα, της Εκκλησίας Χριστού, εδείχθης Βασίλειε, ως βασιλεύσας παθών τοις θείοις σου σκάμμασι· συ γαρ ομολογία, τον σον βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι αμφοτέρων, ως αστήρ σελασφόρων· εντεύθεν της ασαλεύτου βασιλείας ηξίωσαι.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.