ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

   

  Απολυτίκια

  Κοσμά και Δαμιανού (1 Ιουλίου)
  Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

  Κατάθεσης Τιμίας Εσθήτας Της Υπεραγίας Θεοτόκου (2 Ιουλίου)
  Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Ζώνην του άχραντου σου σώματος, κραταιάν τη Πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου, άφθαρτα διαμείναντα· επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος. Διό δυσωπούμεν σε, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

  Ανατολίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (3 Ιουλίου)
  Έργω την κλήσιν σου, σφραγίζων όσιε, λόγοις και πράξεσι, τω κόσμω έφανας, την υπέρ νούν Ανατολής, την έλλαμψιν ιεράρχα. Συ γαρ Ανατόλιε, τον Χριστόν ανεκήρυξας, διπλούν ταις θελήσεσιν ασυγχύτως και φύσεσιν, υπόστασιν δε φέροντα μίαν, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.

  Ανδρέου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου (4 Ιουλίου)
  Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανεδειξέ σε τη ποίμνη σου η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια, πάτερ Ανδρέα· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Αθανασίου του εν Άθω (5 Ιουλίου)
  Την εκ σαρκί ζωήν, σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα πως μετά σώματος, προς αοράτους συμπλοκάς εχώρησας πανεύφημε, και κατετραυμάτισας των δαιμόνων τας φάλαγγας· όθεν Αθανάσιε, ο Χριστός σε ημείψατο, πλουσίαις δωρεαίς· διό πάτερ, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Σισώη του Μεγάλου (6 Ιουλίου)
  Της ερήμου πολίτης, και συμάτι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε πατήρ ημών Σισώη· νηστεία, αγρυπνεία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι· Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν· δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σού πάσιν ιάματα.

  Κυριακής Μεγαλομάρτυρος (7 Ιουλίου)
  Φερωνύμως τη κλήσει την σπουδήν σου κατάλληλον, ανεδείξω αληθώς, Κυριακή μεγαλώνυμε. Κυρία σαρκός τε και παθών ατίμων εφάνης ανδρικώς, και παρέχεις τας ιάσεις τοις ευσεβώς τω ναώ σου προσπελάζουσι· δόξα τω εν κινδύνοις ημών προστάτιν δείξαντι.

  Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος (8 Ιουλίου)
  Ο μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημων· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράνους καθείλεν· έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

  Παγκρατίου Ιερομάρτυρος (9 Ιουλίου)
  Κράτος ένθεον, ημφιεσμένος, εκ της χάριτος, του κορυφαίου, Αποστόλων ζηλωτής εχρημάτισας· και ταις ροαίς των αιμάτων Παγκράτιε, την ιεράν διπλοϊδα εφοίνιξας. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Αγίων 45 Μαρτύρων εν Νικοπόλει (10 Ιουλίου)
  Στρατός θεοσύλλεκτος, παρεμβολή ιερά, νομίμως αθλήσαντες υπέρ της δόξης Χριστού, εν Πνεύματι ώφθητε, Μάρτυρες του Κυρίου, Τεσσαράκοντα πέντε, λύσαντες δι αγώνων, την πολύθεον πλάνην, διό υμών τους αγώνας, πάντες δοξάζομεν.

  Ευφυμίας Μεγαλομάρτυρος (11 Ιουλίου)
  Λίαν εύφρανας τους ορθοδόξους, και κατήσχυνας τους κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε· της γαρ τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, α οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν· μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Πρόκλου και Ιλαρίου Μαρτύρων (12 Ιουλίου)
  Σταυρού την πανοπλίαν ιερώς ενδυσαμένοι, Ιλάριε και Πρόκλε, υπέρ φύσιν ηθλήσατε, και δόξης ουρανίου κοινωνοί, εδείχθητε ως μέτοχοι Χριστού· δια τούτο χαρισμάτων ταις δωρεαίς, πυρσεύετε τους κράζοντας· δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι υμών, πάσιν ιάματα.

  Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ (13 Ιουλίου)
  Των ουρανίων στρατιών, Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αϋλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

  Ακύλα Αποστόλου (14 Ιουλίου)
  Του Παύλου μαθητής, και συνέκδημος ώφθης, δεχθείς εν τη ψυχή, τον της χάριτος λόγον, Ακύλα απόστολε, του Σωτήρος διάκονε· όθεν ηύγασας τους εν νυκτί της απάτης και ηγώνισαι, υπέρ της δόξης Κυρίου διο ευφημούμεν σε.

  Κηρύκου και Ιουλίττης Μαρτύρων (15 Ιουλίου)
  Η καλλιμάρτυς του Χριστού Ιουλίττα, συν τριετεί αυτής αμνώ τω Κυρήκω δικαστικού βήματος παρέστησαν φαιδρώς, εύτολμοι κηρύττοντες, την χριστώνυμον κλήσιν, αμφώ μή πτοούμενοι, απειλάς των τυρράνων· και στεφηφόροι νυν εν ουρανοίς, αγαλλιώνται Χριστώ παρισταμένοι.

  Αθηνογένους Μάρτυρος (16 Ιουλίου)
  Χρίσμα άγιον, εισδεδεγμένος, μάρτυς ένθεος , του Λόγου ώφθης, Αθηνογένες αθλήσας στερρότατα, και ως θυσίαν αυτώ προσενήνοχας, των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον· μεθ ων πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

  Αγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου)
  Ανδρείαν και φρόνησιν, σύ κεκτημένη σεμνή, ανδρείως κατεπάτησας όφιν αρχέκακον, Μαρίνα πανεύφημε, ήσχυνας Ολυμβρίου τας πικράς τιμωρίας, εύφρανας Ασωμάτων τας χορείας αθλούσα, διό απαύστως πρέσβευε Χριστώ, εις το σωθήναι ημάς.

  Αγίου Αιμιλιανού (18 Ιουλίου)
  Ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείον, δια πυρός προσενέχθεις τω Δεσπότη, τοις όμβροις των χαρίτων σου ευφραίνεις νυν ημάς, πύρ γάρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφερών, ώσπερ αύραν έφερες, την κατάφλεξιν Μάρτυς. Αλλά μη παύση πάντοτε φρουρείν, τους σε τιμώντας, Αιμιλιανέ ένδοξε.

  Οσίας Μακρίνας (19 Ιουλίου)
  Σοφίας έρωτι, τον νουν πτερώσασα, κόσμου ευπάθειαν, έμφρονως έλιπες, και ενδιαίτημα τερπνὸν έγενου Θείας αγάπης· συ γαρ δι’ ασκήσεως, και ηθών τελειότητας, νύμφη έχρηματισας, του Σωτήρος περίδοξος· ω πρέσβευε υπέρ των βοώντων χαίροις Μακρίνα θεοφόρε.

  Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου)
  Ο ένσαρκος άγγελος, των προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

  Αγίων Συμεών (του Σαλού) και Ιωάννη (21 Ιουλίου)
  Ως ηνωμένοι δι’ ενθέου αγάπης, σύμψυχοι ώφθητε εν πάσι τοις τρόποις, ω Ιωάννη όσιε και θείε Συμεών, ο μεν βίον ένθεον διελθών εν ερήμω, ο δε σοφοίς σκώμμασι τον Βελιάρ μωράνας· και νυν των θείων άμφω αμοιβήν καταρτυφώντες ημάς εποπτεύετε.

  Μαρίας Μαγδαληνής (22 Ιουλίου)
  Χριστώ δι ημάς εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα· όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

  Αγίας Μαρκέλλας (22 Ιουλίου)
  Της άγνείας το ρόδον και της Χίου το βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλλαν εν ωδαίς ευφημήσωμεν τμηθείσα γαρ χειρί τη πατρική, ως φύλαξ εντολών των του Χριστού, ρώσιν νέμει και κινδύνων απαλλαγήν, τοις προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Προφήτη Ιεζεκιήλ (23 Ιουλίου)
  Θείου Πνεύματος, τη επιπνοία, προκατήγγειλας, Θεού Προφήτα, εσομένων μυστηρίων την έκβασιν την του Σωτήρος απόρρητον κένωσιν, και αιωνίων νεκρών την ανάστασιν Ιεζεκιήλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν εκέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Φωκά Ιερομόναχου [ανακομιδή ιερών λειψάνων] (23 Ιουλίου)
  Ως θησαυρόν ανέκλειπτον της δωρεάς του Πνεύματος, των ιερών σου λειψάνων την λάρνακα περικυκλούντες, ένδοξε, ψυχικών νοσημάτων, και παντοίων παθών ιάσεις λαμβάνομεν. Φωκά, ανευφημούντες τα θεία σου κατορθώματα.

  Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος (24 Ιουλίου)
  Του πατρός σου την πλάνην λιπούσα πάνσεμνε, της ευσεβείας εδέξω την θείαν έλλαμψιν, και νενύμφευσαι Χριστώ ως καλλιπάρθενος όθεν ηγώνισαι στερρώς, και καθείλες τον εχθρόν, Χριστίνα Μεγαλομάρτυς. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

  Κοίμησης Αγίας Άννης (25 Ιουλίου)
  Ζωήν την κυήσασαν, εκυοφόρησας, αγνήν Θεομήτορα, θεόφρον Άννα· διό προς λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομένων, κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νυν μετέστης, τοις τιμωσί σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη, ιλασμόν αειμακάριστε.

  Οσίας Ολυμπιάδος (25 Ιουλίου)
  Τον πλούτον σκορπίσασα τον σον τελείω νοί, Χριστώ ηκολούθησας δι’ εναρέτου ζωής, Οσία πανεύφημε· συ γαρ εφεπομένη, τω σοφώ Χρυσοστόμω, χρύσεον ώφθης σκεύος, της Χριστού Εκκλησίας, διό σε Ολυμπιάς, ο Κύριος εδόξασε.

  Αγίας Παρασκευής Οσιομάρτυρος (26 Ιουλίου)
  Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή αθλοφόρε· όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

  Αγίου Παντελεήμονος (27 Ιουλίου)
  Αθλοφόρε Άγιε, και ιαματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

  Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου (28 Ιουλίου)
  Βασιλείας γήινους πάλαι ουκ έτυχες, αλλ’ άφθαρτων στεφάνων νυν σε ηξίωσεν, ο Νυμφίος σου Χριστός ο ωραιότατος ω καθιέρωσας σαυτήν, όλη καρδία και ψυχή, Ειρήνη Οσία Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια.

  Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμένος των Αποστόλων και Διακόνων (28 Ιουλίου)
  Ως θείοι συνέκδημοι, των Αποστόλων Χριστού, θεόθεν εκρίθητε διακονείν ευσεβώς, τω θείω πληρώματι, Πρόχορε θεηγόρε, συν Νικάνορι άμα, Τίμων ο θεοκήρυξ, Παρμένος τε ο θείος, πρεσβεύοντες το Κυρίω υπέρ των ψυχών ημών.

  Αγίου Καλλινίκου (29 Ιουλίου)
  Κλήσιν σύνδρομον, έχων τω βίω, νίκος καλλίστον, ήρας εν άθλοις, καταλλήλως γεγονώς ο προκέκλησαι, συ γαρ καλώς τον αγώνα τελέσας σου, ως νικητής εδοξάσθης Καλλίνικε. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκη και Αδρόνικου [εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων] (30 Ιουλίου)
  Οι θείοι Απόστολοι, ως ουρανοί λογικοί, την δόξαν αστράψαντες, του κενωθέντος εν γη, συμφώνως υμνείσθωσαν, Κρήσκης Σιλουανός τε, και ο ένθεος Σίλας, άμα συν Ανδρονίκω, Επαινετός ο θεόφρων Χριστόν γαρ ικετεύουσι, σώζεσθαι άπαντας.

  Οσίου Ευδοκίμου του Δικαίου (31 Ιουλίου)
  Εκ γης ο καλέσας σε, προς ουρανίους σκηνάς, τηρεί και μετά θάνατον, αδιαλώβητον, το σώμα σου Άγιε· συ γαρ εν σωφροσύνη, και σεμνή πολιτεία, μάκαρ επολιτεύσω, μη μολύνας την σάρκα· διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  1 Comment

One Response to “Απολυτίκια μηνός Ιουλίου”

 1. υπεροχα

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.