ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

   

  Απολυτίκια

  Ιερεμίου Προφήτου (1 Μαΐου)
  Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώση του Κρίσαντος, και προφητικής εκπληρωθής, εκ σπαργάνων συνέσεως. Εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, δια τούτο ως προφήτην και αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χοριγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.

  Αγίου Πέτρου, επισκόπου Άργους του θαυματουργού (3 Μαΐου)
  Πέτρα άρρηκτος, της Εκκλησίας, ποιμήν άριστος, πόλεως Άργους, ανεδείχθης Ιεράρχα πανεύφημε. Ως ουν πιστός οικονόμος της χάριτος, παντοίων νόσων ημάς ελευθέρωσαν, Πέτρε Όσιε, Χριστόν τον Θεόν αιτούμενος, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Τιμοθέου και Μαύρας (3 Μαΐου)
  Τιμόθεον σήμερον συν τη συνάθλω πιστοί, συζήγω τιμήσωμεν, Μαύρα τη νύμφη Χριστού, την τούτων γεραίροντες εύτολμων καρτερίαν· ούτοι γαρ σταυρωθέντες, ίχνεσι του σφαγέντος, ηκολούθησαν πόθω, και πάντων τας αμαρτίας σταυρώ προσηλώσαντος.

  Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος (5 Μαίου)
  Ειρήνης τον άρχοντα, ιχνηλατούσα σεμνή. Ειρήνης επώνυμος, δι επιπνοίας Θεού, εδείχθης πανεύφημε. Σύ γάρ του πολεμίου, τας ενέδρας φυγούσα, ήθλησας υπέρ φύσιν, ως παρθένος φρόνιμη, διό μεγαλομάρτυς Ειρήνη, ειρήνην ημίν αιτήσαι.

  Σεραφείμ Του Οσίου (6 Μαΐου)
  Θείον βλάστημα, της Βοιωτίας, έμπνουν όργανον, της εγκρατείας, ανεδείχθης Σεραφείμ αξιάγιαστε, συ γαρ οσίων βαδίσας τοις ίχνεσιν, ορτιφανώς εν τω κόσμω εξέλαμψας. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τοι μέγα έλεος.

  Νείλου Του Οσίου (7 Μαΐου)
  Ως άνθη πανεύοσμα, της αΐδίου ζωής, τα θεία σου λείψανα, εκ των ταμείων της γής, ημίν ανεφάνησαν· όθεν μνείαν τελούντες, της ευρέσεως τούτων, μέλπομεν πάτερ Νείλε, την δοθείσαν σοι χάριν, δι ής πάσι προστάτης, ευρίσκη θερμότατος.

  Ιωάννου του Θεολόγου (8 Μαίου)
  Απόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος, ον σε ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην, και το μέγα έλεος.

  Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος (9 Μαίου)
  Στολαίς ταις εξ αίματος, ωραιζόμενος, Κυρίω παρίστασαι, τω Βασιλεί ουρανών, Χριστόφορε αοίδιμε, όθεν συν Ασωμάτων, και Μαρτύρων χορειαίς, άδεις τη τρισαγίω, και φρικτή μελωδία, διό ταις ικεσίαις ταις σαίς, σώζε τους δούλους σου.

  Σίμωνος Του Ζηλωτού (10 Μαΐου)
  Ζήλος ένθεος, καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι, σαρκός εν ειδεί, Ζηλωτήν εν Αποστόλοις ανέδειξε· και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, δια Σταυρού προς αυτόν εξεδήμησας. Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου (12 Μαΐου)
  Τους διττούς υποφήτας· της ανάρχου θεότητος των θεοτυπωτών δογμάτων, τους πανσόφους εκφάντορας συν Επιφανείω τω κλεινώ υμνήσωμεν τον θείον Γερμανόν, ως λαμπροί γαρ αρρήτων μυσταγωγοί, πυρσεύουσι τους κράζοντας. Δόξα τω στεφανώσαντι υμάς, δόξα τω μαγαλύναντι, δόξα τω βεβαιούτι δι υμών, πίστιν την ορθόδοξον.

  Γλυκαιρίας Οσίας (13 Μαΐου)
  Την καλλιπάρθενον, Χριστού τιμήσωμεν, την αριστεύσασαν, πόνοις αθλήσεως, και ασθενείας της σαρκός, τον όφιν καταβάλουσαν. Πόθω γαρ του Κτίσαντος, των βασάνων την έφοδον, ως ουδέν ηγήσατο, και θεόθεν δεδόξασται, προς ην αναβοήσομεν πάντες. Χαίρεις θεόφρον Γλυκερεία.

  Ισιδώρου Οσίου (14 Μαΐου)
  Ως στρατευθείς τω Βασιλεί των αιώνων, των επιγείων την στρατειάν απώσω, και ευθαρσώς εκήρυξας Χριστόν τον Θεόν, όθεν τον αγώνα σου καλόν εκτελέσας, μάρτυς θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης. Ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε τιμώντας, παμμάκαρ Ισίδωρε.

  Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης (15 Μαΐου)
  Λαρίσης σε πρόεδρον, και πολιούχον λαμπρόν, η χάρις ανέδειξεν, ως ιεράρχην σοφόν, παμμάκαρ Αχίλλιε. Συ γαρ το της Τριάδος, ομοούσιον κράτος, θαυμάσι τε και λόγοις, κατετράνωσας κόσμω. Ην πάτερ εξευμενίζου τοις σε γεραίρουσι.

  Θεωδόρου Του Ηγιασμένου (16 Μαΐου)
  Δώρον πεφήνας, αγιωσύνης, τον πανάγιον, δοξάσας Λόγον, ηγιασμένε θεόφρον Θεόδωρε· όθεν βλαστάνεις εκ θείας χρηστότητος, αγιασμόν αληθή τοις βοώσι σοι. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων (17 Μαΐου)
  Δυάς φωτοειδής, ιερών Αποστόλων, και κήρυκες Χριστού, ανεδείχθητε κόσμω, τοις πάσι κατασπείραντες το της χάριτος κήρυγμα· όθεν σήμερον. Υμάς πιστώς ευφημούμεν, ω Ανδρόνικε, και Ιουνία θεόφρον, Χριστόν μεγαλύνοντες.

  Πατρικίου και των συν αυτώ (19 Μαΐου)
  Τετράς θεοφρούρητος, ιεραρχών ιερών. Τριάδα άκτιστον, κατ εναντίων εχθρών, πανσόφως εκήρυξε, Πατρίκιος ο της Προύσσης, θεηγόρος ποιμάντωρ. Ακάκιος συν Μενάνδρω και Πολυαίνος αμα· διό και ως αθλήσαντες, δόξης ηξιώθησαν.

  Θαλελαίου Μάρτυρος (20 Μαΐου)
  Μαρτυρίου ανύσας τον αγώνα Θαλλέλαιε, ησχύνας ειδώλων την πλάνην, τη γενναία αθλήσει σου· και ώφθης ιαμάτων θησαυρό, παρέχων τας ιάσεις δωρεάν, τοις προστρέχουσιν εν πίστει τω σω ναώ και πόθω ανακράζουσι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (21 Μαΐου)
  Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ό εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο, ην περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

  Βασιλίσκου Μάρτυρος (22 Μαΐου)
  Ως βασίλειον δώρον και θύμα άγιον, τω Βασιλεί των αιώνων και αθλοθέτη Θεώ, δι αθλήσεως στερράς προσήχθης ένδοξε· συ γαρ την πλάνην καθελών, στρατιώτης ευκλεής, πανεύφημε Βασιλίσκε, της αληθείας εδείχθης, Χριστώ πρεσβεύων υπέρ ημών.

  Μιχαήλ Ομολογητού (23 Μαΐου)
  Θεώ αναθεμένος, την σην ζωήν εκ παίδος, ποιμήν ανηγόρευσαι, και Ιεράρχης σεπτός. Χριστού Ιερώτατε. Όθεν την του Δεσπότου, ως τιμήσας Εικόνα, θλίψεις εν εξορίαις. Μιχαήλ καθυπέστης· και νυν αναπήγαζεις ημίν, ρείθρα ιάσεων.

  Οσίου Συμεών Του Στυλίτου (24 Μαΐου)
  Ως αείφωτος λύχνος δωρεών της ασκήσεως, εν τω θαυμαστώ πάτερ Όρει, διαπρέψας ανελάμψας, και κλίμακα εκ γης προς ουρανόν, τον στύλον σου υπέθου αληθώς. Συμεών θαυματοφόρε τοις ευσεβώς προστρέχουσι τη μάνδρα σου, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Φωτεινής Μάρτυρος (25 Μαΐου)
  Το ύδωρ ως ήντλησας, της αιωνίου ζωής, ευρούσα καθήμενον, παρά το φρέαρ σεμνή, Χριστόν τον Θεόν ημών, λόγοις σου θεηγόροις, και εν άθλοις ανδρείοις, ήσχυνας την απάτην. Ισαπόστολε Μάρτυς· διο σε Αθλοφόρε Φωτεινή, ύμνοις γεραίρουμεν.

  Κάρπου Αποστόλου (26 Μαΐου)
  Θείας χάριτος, τη κοινωνία εκοινώνησας, δεσμών τω Παύλω, θεομακάριστε Κάρπε Απόστολε· και κοινωνούς θείας δόξης ανέδειξας, τους δεξαμένους το φέγγος των λόγων σου. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ πανεύφημε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιωάννου Του Ρώσου (27 Μαΐου)
  Εκ γης ο καλέσας σε, προς ουρανίους μονάς, τυρεί και μετά θάνατον αδιαλώβητον, το σκήνος σου Όσιε. Συ γαρ εν τη Ασία, ως αιχμάλωτος ήχθης, ένθα και ωκειώθης, τω Χριστώ Ιωάννη. Αυτόν ουν ικέτευε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ευτυχούς Ιερομάρτυρος (28 Μαΐου)
  Ως ευτυχήσας αρετών ταις ιδέαις, την των Μαρτύρων ευκληρίας μετέσχες, ιερομάρτυς ένδοξε παμμάκαρ Ευτυχές· συ γαρ τω Θεώ ημών, καθαρώς υπουργήσας, αίμασιν εφοίνιξας, την αγίαν στολήν σου, μεθ ης Χριστώ και νυν ιερουργών, αει δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.

  Θεοδοσίας Μάρτυρος (29 Μαΐου)
  Ως δόσιν θεόσδοτον, την παρθενίαν την σήν, άγωσιν αθλήσεως, Θεοδοσία σεμνή τω Λόγω προσήγαγες· όθεν προς αθανάτους, μεταστάσα νυμφώνας, πρέσβευε αθληφόρε, τω Δεσπότη των όλων, ρυσθήναι εκ πολυτρόπων, ημάς συμπτώσεων.

  Ισαακίου Ομολογητού (30 Μαΐου)
  Τύπος πεφήνας, της εγκρατείας, και εδραίωμα της Εκκλησίας, Ισαάκιε Πατέρων αγλάΐσμα· εν αρεταίς γαρ φαιδρύνας τον βίον σου, Ορθοδοξίας τον λόγον ετράνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ερμεία Μάρτυρος (31 Μαΐου)
  Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών, Ερμεία πανένδοξε· συ γαρ εγκαρτερείσας, πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα ως του Λόγου οπλίτης· ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.