ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

   

  Απολυτίκια

  Αγίας Ευδοκίας (1 Μαρτίου)
  Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, και τω Λόγω Ευδοκία προαέδραμες, ου τον ζυγόν τη σαρκί σου βαστάσασα, υπερφυώς ηγωνίσω δι’ αίματος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Αγίου Νικολάου Πλανά (2 Μαρτίου)
  Τας του πλάνου εκφυγών, ιερώτατε, απλανώς εκπορεύθης δια βίου, πατήρ ημών. Νικόλαε αοίδιμε Πλανά, ουράνια χαρίσματα λαβών, αγρυπνίαις και νηστείαις· ιερουργών οσίως τω Κυρίω σου. Όνπερ καθικετεύων εκτενώς. Άξιον ιεράτευμμα, πρέσβευε δωρηθήναι και ημίν το θείον έλεος.

  Ευτροπίου Κλεονίκου Μαρτύρων (3 Μαρτίου)
  Το τρίστοιχον άθροισμα των Αθλητών του Χριστού, Ευτρόπιον μέλψωμεν, συν θείον Κλεόνικον· ούτοι γαρ της Τριάδος, το υπέρθεον κράτος, άθλοις υπερφυέσιν, ωμολόγησαν πάσιν· η πάντοτε πρεσβεύουσι, σώζεσθαι άπαντας.

  Γερασίμου Οσίου (4 Μαρτίου)
  Χριστώ εκ νεότητος, ακολούθησας πιστώς, ζωήν την ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς. Γεράσιμε Όσιε· συ γαρ εν Ιορδάνου, διέλαμψας τη χώρα, θήρα καθυποτάσσεις, τη στερρά σου ασκήσει. Χριστός γαρ ον εθαυμάστωσε.

  Κόνωνος Οσίου (5 Μαρτίου)
  Την χάριν του Πνεύματος, ενδεδυμένος σοφέ, το κράτος διέλυσας, της ασεβείας στερρώς, εκλάμπων τοις θαύμασιν· όθεν πεφοινιγμένος, ταις ροαίς των αιμάτων, Κόνων Οσιωμάρτυς, τον Δεσπότην δοξάζεις, τον παρέχοντα ημίν δια σου, χάριν και έλεος.

  Των 42 μαρτύρων εν Αμορίω (6 Μαρτίου)
  Οι εν τη γη δια Χριστόν ηθληκότες, αναδείχθέντες ευσεβείς στεφένιται, τους ουρανούς ελάβετε οικείν εν χαρά· πάσαν γαρ επίνοιαν, του εχθρού καθελόντες, πόνοις και τοις αίμασι, των υμών παλαισμάτων, τοις ευφημούσιν άνωθεν αεί, των οφλημάτων την λύσιν βραβεύετε.

  Αιθερίου, Ελπιδίου, Καπιτώνος Αγίων (7 Μαρτίου)
  Επτάριθμος σύλλογος, Ιεραρχών ιερών, άγωσιν αθλήσεως, την Εκκλησίαν Χριστού, ενθέως εφαίδρυναν, Ευγένιος, Βασιλεύς τε, συν Εφραίμ, Αιθερίω, Ελπίδιος και Καπίτων. Αγαθόδωρος άμα. Αυτών Χριστέ ικεσίαις, πάντας ελέησον.

  Θεοφύλατου Επισκόπου Νικομήδειας (8 Μαρτίου)
  Λαθών εβίωσας, παναοίδιμε· αλλ ο Χριστός σε πάσιν ανέδειξεν, ως φωστήρα φθεγγόμενον, λυχνίαν επιθείς την νοητήν, και πλάκας ενεχείρισε δογμάτων των του Πνεύματος, δι ων καταύγασον ημάς.

  Αγίων Σαράντα Μαρτύρων (9 Μαρτίου)
  Τας αλγηδόνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθων, δυσώπήθητι, Κύριε, και πάσας ημών τας οδύνας ίασαι, φιλάνθρωπε δεόμεθα.

  Κορδάτου Ανέκτου (10 Μαρτίου)
  Εξάριθμος χορός των Χριστού Αθλοφόρων, υμνείσθω ευσεβώς, μελωδίαις ασμάτων. Κορδάτος και Άνεκτος, Παύλος και Διονύσιος και συν Κρήσκεντι, Κυπριανός ο θεόφρων την Τριάδα γαρ, διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

  Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων (11 Μαρτίου)
  Σωφρόνως τον βίον σου, διαγαγών εκ παιδός, την χάριν του Πνεύματος, εισεποιήσω σαφώς, Σωφρόνιε πάνσοφε· όθεν ιεραρχίας, ταις άκτισιν εκλάμψας, ώφθης της ευσεβείας, ευκλεής υποφήτης. Και νυν δυσώπει Όσιε, υπερ των τιμώντων σε.

  Γρηγορίου Διαλόγου (12 Μαρτίου)
  Στόμα γρήγορον, καταπλουτήσας, νομεύς άριστος, του θείου λόγου ανεδείχθης Ιεράρχα Γρηγόριε· των αρετών γαρ εκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης εκφαίνεις την έλλαμψιν. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (13 Μαρτίου)
  Νίκην ήνεγκε, τη Εκκλησία, η σή ένθεος, ομολογία, Ιεράρχα Νικηφόρε θεόληπτε· την γαρ εικόνα του Λόγου σεβόμενος, υπερωρία αδίκως ωμίλησας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Οσίου Χριστοδούλου (16 Μαρτίου)
  Της Νίκαιας τον γόνον και της Πάτμου το καύχημα, και των μοναζόντων το κλέος, θεοφόρον Χριστόδουλον, τιμήσωμεν εν ύμνοις αδελφοί, το σκήνος προσπτυσσόμενοι αυτού, ίνα λάβωμεν την ίασιν των ψυχών, και των σωμάτων κράζοντε. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σού, πάσιν ιάματα.

  Αλεξίου Ανθρώπου Του Θεού (17 Μαρτίου)
  Εκ ρίζης εβλάστησας, περιφανούς και κλεινής, εκ πόλεως ήνθησας, βασιλικής και λαμπράς. Αλέξιε πάνσοφε· πάντων δ υπερφόνησας ως φθαρτών και ρεόντων, έσπευσας συναφθήναι, τω Χριστώ και Δεσπότη. Αυτόν ουν εκδυσώπει αεί, υπέρ των ψυχών υμών.

  Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (18 Μαρτίου)
  Στολήν την ένθεον, αμφιασάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος· όθεν ενδιέπρεψας, ευσεβείας τοις δόγμασι, και πιστώς εσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον. Και νών υπερ ημών εκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ιεράρχα.

  Χρυσάνθου Και Δαρείας Μαρτύρων (19 Μαρτίου)
  Την συμπνούν ξυνωρίδα των Μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον αγνείας το άνθος, και Δαρείαν την πάνσεμνον· τη πίστει ενωθέντες γαρ σεπτώς, εδέχθησαν του Λόγου κοινωνοί, εναθλήσαντες νομίμως υπέρ αυτού, και σώζουσι τους ψάλλοντας δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι ημών, πάσιν ιάματα.

  Κλαυδίας Και Μύρωνος Μαρτύρων (20 Μαρτίου)
  Οι Μάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου γαρ του Θεού ημων· σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράνους καθειλόν· έθραυσαν, και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημων.

  Βασιλείου Ιερομάρτυρος (22 Μαρτίου)
  Θείου πνεύματος, τη επινεύσει χρίσμα άγιον ιερωσύνης επαξίως υπεδέξω, Βασίλειε· όθεν ως θύμα βασίλειον έθυσας τω Βασιλεί των αιώνων τους άθλους σου Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Προεόρτια Ευαγγελισμού (24 Μαρτίου)
  Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προοίμια μέρα χαρμοσύνης προεορτάσωμεν· ιδού γαρ Γαβριήλ παραγίνεται, τη Παρθένω κομίζων τα ευαγγέλια, άμα και φόβω και θαύματι. Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

  Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου (25 Μαρτίου)
  Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις· ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν. Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

  Σύναξις Αρχαγγέλων (26 Μαρτίου)
  Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ινα ταις δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων, την αΰλου σου δόξης, φρουρών ημας προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

  Ματρώνης Μάρτυρος (27 Μαρτίου)
  Γνώμην αήττητον, Μαρτώνα φέρουσα, πίστιν την ένθεον, άσυλον έσωσας, μη δουλωθείσα την ψυχήν. Εβραίων τη απηνεία· όθεν αριστεύσασα, και τον δόλιον κτείνασα, μυστικώς νενύμφευσαι, τω Δεσπότη της κτίσεως. Αυτόν ουν εκτενώς εκδυσώπει, πάσης ημάς ρυσθήναι βλάβης.

  Μάρκου Αρεθουσιών (29 Μαρτίου)
  Αρεθουσιών ως σοφός ποιμενάρχης υπερ Χριστού, Μάρκε, στερρώς ηγωνίσω, εν τη Φοινίκη δε, ω Κύριλλε διάκονε, μάρτυς ώφθης ένθεος, και εν Γάζη τη πόλει άμα και Ασκάλωνι ιερείς θεοφόροι μετά γυναίων ηθλήσαν σεμνώς· ους ως οπλίτας Χριστού μακαρίσωμεν.

  Υπατίου Επισκόπου Γαγγρών (31 Μαρτίου)
  Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν· δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρι αίματος, Ιερομάρτυς· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.