ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

   

  Απολυτίκια

  Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (1 Νοεμβρίου)
  Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

  Ακινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου και Ανεμποδίστου Μαρτύρων (2 Νοεμβρίου)
  Ακίνδυνον μέλψωμεν, συν Αφθονίω ομού, κλεινόν Ανεμπόδιστον, Ελπιδοφόρον στερρόν, Πηγάσιον ένδοξον· ούτοι γαρ ακινδύνως, εξ αφθόνου κρατήτος, πηγάζουσι τοις ελπίδι αρραγεί προσιούσι, χαρίτων ανεμποδίστων, κρήνην θεόβρυτον.

  Της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου (3 Νοεμβρίου)
  Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος. Τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά Μαρτύρων (3 Νοεμβρίου)
  Ως θεράποντες, της ευσεβείας, στύλοι ώφθητε, της Εκκλησίας, πυρσολατρών καθελόντες το φρύαγμα, Ακεψίμα Ιεράρχα πολύαθλε, Αειθαλά Ιωσήφ τε μακάριοι. Αλλ αιτήσασθε, Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιωαννικίου Οσίου (4 Νοεμβρίου)
  Την επίγειον δόξαν, Πάτερ, κατέλιπες, καταυγασθείς τη ελλάμψει της επινοίας Θεού, όθεν έφανας εν γη ως άστρον άδυτον· θείας φωνής γαρ ως Μωσής μυστικώς αξιωθείς, ισάγγελος ανεδείχθης, και δωρημάτων ταμείον, Ιωαννίκιε μακάριε.

  Γαλακτίωνος και Επιστήμης Μαρτύρων (5 Νοεμβρίου)
  Την λαμπράν ξυνωρίδα των Μαρτύρων τιμήσωμεν, ώσπερ συζυγίαν άριστην, και κλυτήν και θεόφρονα, τον θείον Γαλακτίωνα πιστοί, ομού συν Επιστήμη τη σεμνή. Δι ασκήσεως γαρ πόνων αθλητικήν, εξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι΄υμών, πάσιν ιάματα.

  Δημητριανού επισκόπου Κυθηρίας Κύπρου (6 Νοεμβρίου)
  Της Κυθραίας το κλέος και Κυπρίων αγλάισμα, Αρχιερέων υπήρχες κανών και εδραίωμα, Δημητριανέ πατήρ ημών. Ταις ευχαίς σου ημάς στήριξον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

  Παύλου Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (6 Νοεμβρίου)
  Θείας πίστεως ομολογία, άλλον Παύλον σε τη Εκκλησία, ζηλωτήν εν ιερεύσιν ανέδειξε. Συνεκβόα σοι και Άβελ προς Κύριον, και Ζαχαρίου το αίμα το δίκαιον. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιέρωνος και των 33 εν Μελιτινή Μαρτύρων (7 Νοεμβρίου)
  Θείω Πνεύματι, συντεταγμένοι, δήμος ώφθητε, τροπαιοφόροι, Αθλοφόροι του Σωτήρος πανθαύμαστοι· ομοφροσύνη γαρ γνώμης ενούμενοι, μαρτυρικώς τον εχθρόν ετροπώσασθε. Αλλ αιτήσασθε, τριάδα την Υπερούσιον, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Η Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και των άλλων Ασώματων Δυνάμεων (8 Νοεμβρίου)
  Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις ημών δεήσεσι τειχίσητε ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αΰλου υμών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

  Νεκταρίου του εν Αιγίνη (9 Νοεμβρίου)
  Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σς θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου (10 Νοεμβρίου)
  Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, Ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, Πάτερ ’Οσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Κούαρτος, Έραστου, Τέρτιου, Ολυμπά, Ρωδίωνος και Σωσιπάτρου εκ των 70 Αποστόλων (10 Νοεμβρίου)
  Της σοφίας τον λόγον καταπλουτήσαντες, της ευσεβείας φωστήρες και υποφήται σοφοί, ανεδείχθητε ημίν Χριστόν κηρύττοντες, Κούαρτε, Έραστε κλεινέ, Τέρτιε και Όλυμπα, Σωσίπατρε και Ροδίων Απόστολοι θεηγόροι, φωταγωγοί των καρδιών ημών.

  Μηνά, Βίκτωρος Και Βικεντίου Μαρτύρων (11 Νοεμβρίου)
  Τρισάριθμον σύνταγμα, των Αθλητών του Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν, ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούμντες, Στεφανίδα την θείαν. Αυτών Χριστέ ικεσίαις, πάντας ελέησον.

  Ιωάννου Ελεήμονος (12 Νοεμβρίου)
  Εν τη υπομονή σου εκτήσω τον μισθόν σου, Πάτερ όσιε, ταις προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τους πτωχούς αγαπήσας, και τούτοις επαρκέσας· αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ Ιωάννη Ελεήμον μακάριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ιωάννου του Χρυσοστόμου (13 Νοεμβρίου)
  Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψασα χάρις την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σοις λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Φιλίππου Αποστόλου (14 Νοεμβρίου)
  Θείαν έλλαμψιν, του Παρακλήτου, εισδεξάμενος, πυρός εν είδει, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέλακας, και τη αγνοίας τον ζόφον διέλυσας, τη θεία αίγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε, Χριστώ τω Θεώ δεόμεθα, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου Μαρτύρων (15 Νοεμβρίου)
  Τριάδος ισάριθμοι, της Υπερθέου σαφώς, Γουρίας και Άβιβος, και Σαμωνάς ο κλεινός, ενθέος υπάρχοντες, ταύτην τοις ασεβέσιν, ωμολόγησαν άμα, άθλων την τρικυμίαν, αβλαβώς διελθόντες. Και νυν ημάς κυβερνώσιν, όρμον προς άκλυστον.

  Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού (16 Νοεμβρίου)
  Θείας ήκουσας, φωνής του Λόγου, και της πίστεως, το φως εδέξω, καταλείψας τελωνείου τον σύνδεσμον· όθεν Χριστού την απόρρητον κένωσιν, ευηγγελίσω Ματθαίε Απόστολε. Και νυν πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

  Γρηγορίου Νεοκαισάρειας (17 Νοεμβρίου)
  Εν προσευχαίς γρήγορων ταις των θαυμάτων εργασίαις εγκαρτερών, επωνυμίαν, εκτήσω τα κατωρθώματα, αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Πάτερ Γρηγόριε, φωτίσαι τας ψυχάς ημών, μήποτε υπνώσωμεν, εν αμαρτίαις εις θάνατον.

  Πλάτωνος και Ρωμανού Μαρτύρων (18 Νοεμβρίου)
  Δυάς η ευκλεής, των κλεινών Αθλοφόρων, εδόξασε λαμπρώς, την Αγίαν Τριάδα, ο Πλάτων ο ένδοξος, Ρωμανός τε ο ένθεος, εναθλήσαντες, και τον εχθρόν καθελόντες· όθεν πάντοτε, υπέρ ημών δυσωπούσι, τον μόνον φιλάνθρωπον.

  Βαρλαάμ Μάρτυρος (19 Νοεμβρίου)
  Νεανικήν ενδεδυμένος ανδρείαν, μαρτυρικήν εν πολιά καρτερίαν, συ ενεδείξω ένδοξε δοξάσας τον Χριστόν. Τούτω δε προσήγαγες, δεξιά κεκαυμένη, ως θυσίαν άμωμον, την αγίαν ψυχήν σου. Μεγαλομάρτυς πρέσβευε αεί, πάσιν δοθήναι, Βαρλαάμ, συγχώρησιν.

  Γρηγορίου Δεκαπολίτου και Πρόκλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (20 Νοεμβρίου)
  Λυχνία ως δίπυρσος, των θεϊκών δωρεών, ακτίσι της χάριτος, φωταγωγούσιν ημάς, Πατέρες οι ένθεοι, Πρόκλος του Βυζαντίου, ο σοφός Ποιμενάρχης, Γρηγόριος ο θεόφρων, Δεκαπόλεως γόνος· διό μετά προθυμίας, τούτοις προσέλθωμεν.

  Των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
  Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δεικνύται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις.

  Φιλίππου του Αποστόλου και Αρχίππου, Ονησίμου και Απφίας Μαρτύρων (22 Νοεμβρίου)
  Τετράς η θεοσύλεκτος, των Αποστόλων Χριστού, Φιλήμων και Άρχιππος, και συν Απφία ομού, ο θείος Ονήσιμος, λάμψαντες τοις εν σκότει, αληθείας την γνώσιν, ήθλησαν ομοφρόνως, και την πλάνην καθέιλον. Και νυν εξευμενίζονται, πάσι τον Κύριον.

  Αμφιλόχιου Επισκόπου Ικονίου (23 Νοεμβρίου)
  Σοφίας την έλλαψιν, ως καθαρός μυηθείς, δογμάτων ορθότητος, φωτοειδείς αστραπάς, εκλάμπεις τοις πέρασι· συ γαρ την εν Τριάδι, ομοούσιον φύσιν, εκήρυξας ασυγχύτως, καθελών τας αιρέσεις. Διό σε Ιεράρχα Αμφιλόχιε, Χριστός εδόξασε.

  Κλημέντος Επισκόπου Ρώμης και Πέτρου Επισκόπου Αλεξανδρείας (24 Νοεμβρίου)
  Της θείας γνώσεως, εύσημοι σάλπιγγες, και των της πίστεως, θεσμών εκφάντωρες, Ιερομάρτυρες Χριστου, εδείχθητε τοις εν κόσμω, Κλήμη παναοίδιμε, της ζωής κλήμα εύκαρπον, και Πέτρε θεόσοφε, ευσεβών πέτρα άρρηκτε· διό ως των αρρήτων επόπται, ρύσασθαι πάσης ημάς βλάβης.

  Αγίας Αικατερίνης (25 Νοεμβρίου)
  Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν την θείαν και πολιούχον Σινά, την βοήθειαν ημών και αντίληψιν, ότι εφήμωσε λαμπρώς τους κομψούς των ασεβών, του Πνεύματος τη μάχαιρα, και νυν ως Μάρτυς στεφθείσα, αιτείται πάσι το μέγα έλεος.

  Αγίου Νίκωνος του Μετανοείτε (26 Νοεμβρίου)
  Χαίρει έχουσα η Λακεδαίμων, θείαν λάρνακα, των σων λειψάνων, αναβρύουσαν πηγάς των ιάσεων, και διασώζουσα πάντας εκ θλίψεων, τους σοι προστρέχοντας πάτερ εκ πίστεως. Νίκων όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

  Στυλιανού του Παφλαγόνος (26 Νοεμβρίου)
  Στήλη έμψυχος, της εγκρατείας, στύλος άσειστος, της Εκκλησίας, Στυλιανέ ανεδείχθής μακάριε, ανατέθεις γαρ Θεώ εκ νεότητος, κατοικητήριον ώφθης του Πνεύματος. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιακώβου του Πέρσου Μάρτυρος (27 Νοεμβρίου)
  Ο μάρτυς Ιάκωβος, ο της Περσίας βλαστός, τον δόλιον δράκοντα, τοις των αιμάτων κρουνοίς, αθλήσας απέπνιξε· πίστει γαρ αληθείας, μεληδόν τετμημένος, ώφθη τροπαιοφόρος, του Σωτήρος οπλίτης, πρεσβεύων αδιαλείπτος, υπέρ των ψυχών ημών.

  Στεφάνου του Ομολογητού (28 Νοεμβρίου)
  Θείαν άσκησιν ενδεδειγμένος, σκεύος γέγονας, δικαιοσύνης, διαπρέπων ταις σεπταίς αναβάσεσι· και του Χριστού την Εικόνα σεβόμενος, μαρτυρικής ηξιώθης φαιδρότητος. Θείε Στέφανε, εν όπλω ημάς στεφάνωσον, της θείας ευδοκίας τους υμνούντας σε.

  Παραμόνου και Φιλουμένου Μαρτύρων (29 Νοεμβρίου)
  Παράμονον μέλψωμεν, συν Φιλουμένω πιστοί, ως θείους θεράποντας και αθλητάς ευκλεείς, Χριστού του Θεού ημών, τούτον γαρ φερωνύμως, ως φιλήσαντας άγαν, ήσχυναν δι αγώνων, παρανόμων το κράτος, αιτούντες πταισμάτων λύσιν, πάσι και έλεος.

  Αποστόλου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου)
  Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω δεσπότη των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην την οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.