ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

   

  Απολυτίκια

  Ανανίου Αποστόλου (1 Οκτωβρίου)
  Απόστολε άγιε Ανανία, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ινα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη τας ψυχαίς ημών.

  Κυπριανού και Ιουστίνης (2 Οκτωβρίου)
  Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Κυπριανέ, συν τη Αγία Ιουστίνη τη συνάθλω. Πρεσβεύσατε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
  Έτερον απολυτίκιο:
  Θείας πίστεως, τη φωταυγεία, σκότος έλιπες, της ασεβείας, και φωστήρ της αληθείας γεγένησαι· ποιμαντικώς γαρ φαιδρύνας τον βίον σου, Κυπριανέ τη αθλήσει δεδόξασαι. Πάτερ Όσιε, τον Κτίστην ημίν ιλέωσαι, ομού συν Ιουστίνη τη θεόφρονι.

  Διονυσίου Αρεοπαγίτου Ιερομάρτυρος (3 Οκτωβρίου)
  Χρηστότητα εδιδάχθεις, και νήφων εν πάσιν, αγαθήν συνείφησιν ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ήντλησας εκ του Σκεύους της εκλογής τα απόρρητα, και την πίστην τηρήσας, τον ίσον δρόμον τετέλεκας, ιερομάρτυς Διονύσιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ιωάννου του Λαμπαδιστή (4 Οκτωβρίου)
  Της Λαμπάδος το κλέος, και Κυπρίων αγλάϊσμα, και θαυματουργός όντως ώφθης, Ιωάννη Πατήρ ημών Όσιε. Νηστεία κατατήξας της σαρκός, αλόγους ενθυμήσεις πανσθενώς, όθεν χάριν ιαμάτων, εξ ουρανών ενεδέξω θεόπνευστε. Δόξα τω δεδοκώτι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σού πάσιν ιάματα.

  Ιερόθεου Επισκόπου Αθηνών (4 Οκτωβρίου)
  Του Παύλου ηλίευσαι ταις θεηγόροις πλοκαίς, και όλος γεγένησαι, ιερωμένος Θεώ, σοφέ Ιερόθεε· συ γαρ φιλοσοφίας, ταις άκτισιν εκλάμπων, ώφθης θεολογίας, ακριβούς υποφήτης· δι ης μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

  Χαριτίνης Μάρτυρος (5 Οκτωβρίου)
  Θεία χάριτι, κραταιωθείσα, κράτος ήσχυνας της δυσσεβείας, Χαριτίνη υπέρ φύσιν αθλήσασα· όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητον, ως γλυκασμόν αναβλύζεις τοις κράζουσι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιερομάρτυρος Ερμογένους (5 Οκτωβρίου)
  Της Φοινήκης ο κλάδος και Σαμίων το στήριγμα, φύλαξ και φρουρός των Κυπρίων, Ερμογένες πατήρ ημών αναδείχθεις, την θάλασσαν διήλθες ώσπερ ζων, και ταύτης τρικυμίας χαλινών, θαυμασίως λάρνακά σου, Επισκοπή τη πόλει κατεστήριξας, δόξα το ούτως ευδοκίσαντι Θεώ, δόξα τω σε οδηγήσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

  Οσίου Κενδέου (6 Οκτωβρίου)
  Της ερήμου πολίτης και εν σώματι Άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Κενδέα, πατήρ ημών όσιε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σού πάσιν ιάματα.

  Θωμά Αποστόλου (6 Οκτωβρίου)
  Ως θείος Απόστολος, θεολογίας κρουνούς, ενθέως εξήντλησας, εκ λογχονύκτου πλευράς, Χριστού του Θεού ημών. Όθεν της ευσεβείας, κατασπείρας τον λόγον, έλαμψας εν Ινδία, ως ακτίς ουράνια, Θωμά των Αποστόλων, το θείον αγλάισμα.

  Των 99 Οσίων Πατέρων εν Κρήτη (7 Οκτωβρίου)
  Χορός πολυάριθμος, των Ασκητών του Χριστού, λαμπρώς συγκρωτούμενος, τω της αγάπης δεσμώ, εν Κρήτη εξέλαμψεν· ένθα και ομοφρόνως, ενασκήσαντες πίστει, πάντες μια ημέρα, μετετέθησας άνω, πρεσβεύοντες Χριστώ τω Θεώ, δούναι πάσιν ημίν συγχώρησιν.

  Πελαγίας Μάρτυρος (8 Οκτωβρίου)
  Εξ ακανθών καθάπερ ρόδον ευώδες, τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθεις, τοις εναρέτοις πράξεσιν, ευφραίνουσα ημάς· όθεν και προσήγαγες ως οσμήν ευωδίας, τω σε θαυματώσαντι, τον σον βίον Οσία. Ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, παθών παντοίων, ψυχής τε και σώματος.

  Ιακώβου Αλφαίου Αποστόλου (9 Οκτωβρίου)
  Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως θείος Απόστολος, υποδέχθεις τη ψυχη, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψας εν τω κόσμω, ως αστήρ εωσφόρος· έλυσας των ειδώλων, την πολύθεον νύκτα. Και νυν απαύστως δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.

  Ευλαμπίου και Ευλαμπίας (10 Οκτωβρίου)
  Της φύσεως θεσμώ, συνημμένοι ενθέως, ομόψυχοι στερρώς, ως ομαίμονες θείοι, αυτάδελφοι Μάρτυρες, εν αθλήσει ωράθητε, ω Ευλάμπιε, συν τη σεμνή Ευλαμπία· όθεν στέφανον, τιμητικόν δεδεγμένοι, ημάς διασώζετε.

  Φιλίππου Αποστόλου (11 Οκτωβρίου)
  Θείας χάριτος, πλήρης υπάρχων, διηκόνησας, τη Εκκλησία, ως Διάκονος του Λόγου Απόστολε, θεοσημείαις δε θείαις χρησάμενος, της Σαμαρείας τα πλήθη κατηυγάσας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Του Αγίου Θεοσεβίου (12 Οκτωβρίου)
  Θείον φρόνημα, έχων παμμάκαρ, εκ νεότητος, εν τη ψυχή σου, θεοφρόνως τω Θεώ ευηρέστησας. Και αρεταίς λαμπρυνθείς Θεοσέβιε, θαυμάτων χάριν θεόθεν απέλαβες. Πάτερ ’Οσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Πρόβου, Ανδρονίκου και Ταράχου Μαρτύρων (12 Οκτωβρίου)
  Των αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα, ουρανών αι Δυνάμεις υπερθαύμασαν, ότι εν σώματι θνητώ, τον ασώματον εχθρόν, τη δυνάμει του Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς, ενίκησαν αωράτος· και πρεσβεύουσι τω Κυρίω, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

  Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης Μαρτύρων (13 Οκτωβρίου)
  Βίον ένθεον διαδραμόντες, Χριστού ώφθητε συγκληρονόμοι, δι αθλήσεως εχθρόν τροπωσάμενοι, Κάρπε σοφέ και κλεινέ Αγαθόδωρε, Αγαθονίκη και Πάπυλε ένδοξε, θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ναζαρίου, Προτασίου, Κελσίου και Γερβασίου Μαρτύρων (14 Οκτωβρίου)
  Τετράριθμον σύνταγμα, των αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μέλψωμεν, συν Γερβασίω ομού, Προτάσιον, Κέλσιον· ούτοι γαρ την Τριάδα, ανεκήρυξαν πάσιν, λύσαντες δι αγώνων, των ειδώλων την πλάνην. Αυτών Χριστέ ικεσίαις, πάντας ελέησον.

  Λουκιανού Ιερομάρτυρος (15 Οκτωβρίου)
  Θείω Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνώσιν ένθεον, εταμιεύσω, και της πίστεως τον λόγον ετράνωσας· όθεν Μαρτύρων αλείπτης γενόμενος, Λουκιανέ εν αθλήσει ηρίστευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Λογγίνου Εκατόνταρχου (16 Οκτωβρίου)
  Τον Ήλιον της δόξης Σταυρώ προσηλωθέντα, και τοις εν σκιά θανάτου, εκλάμποντα ως είδες, ηυγάσθης αυτού ταις αστραπαίς, και ήθλησας Λογγίνε ευσεβώς, δια τούτο νοσημάτων παντοδαπών, λυτρούσαι τους εκβοώντας. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Ωσηέ Προφήτου (17 Οκτωβρίου)
  Θείον έσοπτρον, του Παρακλήτου, εχρημάτισας, σοφέ Προφήτα, τας σεπτάς εκφαντορίας δεχόμενος· όθεν εν κόσμω μελλόντων την πρόγνωσιν, ώσπερ φωτός λαμπηδόνας εξήστραψας· Ωσηέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά (18 Οκτωβρίου)
  Ακέστωρ σοφώτατος, ιερομύστα Λουκά, ζωγράφος πανάριστος, της Θεοτόκου Μητρός, εδείχθης Απόστολε, έγραψας μάκαρ λόγους, δια πνεύματος θείου, έδωκας εννοήσαι, συγκατάβασιν άκραν, Χριστού της παρουσίας, διο πρέσβευε σωθήναι ημάς.

  Ιωήλ Προφήτου (19 Οκτωβρίου)
  Ως εμπνούν κειμήλιον, των ιερών αρετών, Προφήτης θεόληπτος, ώφθης σοφέ, Ιωήλ ελλάμψει του Πνεύματος, όθεν της ευσεβείας, η πηγή ως προέφης, έβλησε τοις εν κόσμω, εκ του οίκου Κυρίου, ης νυν καταπολαύοντες, πόθω τιμώμεν σε.

  Γερασίμου Κεφαλληνίας (20 Οκτωβρίου)
  Των ορθοδόξων προστάτην, και εν σαρκί άγγελον, και θαυματουργόν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοί θείον Γεράσιμον, ότι αξίως παρά Θεού, απείληφεν ιαμάτων, την αέναον χάριν, ρώννυσι τους νοσούντας δαιμονώντας ιαταί. Διό και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

  Ιλαρίωνος Μάρτυρος (21 Οκτωβρίου)
  Εγκρατείας τη αίγλη, λαμπρυνθείς την διάνοιαν, ήστραψας θαυμάτων ακτίνας, Ιλαρίων Πατήρ ημών, και γέγονας φωστήρ περιφανής, και στύλος ευσεβείας θεαυγής, καταυγάζων τη ενθέω σου βιοτή, τους πίστει προσιόντας σοι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Αβερκίου Ιεραπόλεως (22 Οκτωβρίου)
  Αποστόλων τον ζήλον εκμιμησάμενος, τη Εκκλησία εκλάμπεις ως εωσφόρος αστήρ, την θεόσδοτον ισχύν φαίνων τοις έργοις σου. Συ γαρ θαυμάτων ιερών, τας δυνάμεις ενεργών, Αβέρκιε Ιεράρχα, προς ευσεβείας εισόδους, τους πλανωμένους καθωδηγήσας.

  Ιακώβου του Αδελφόθεου (23 Οκτωβρίου)
  Ως του Κυρίου μαθητής, ανεδέξω Δίκαιε το Ευαγγέλιον· ως Μάρτυς έχεις το απαράτρεπτον, την παρρησίαν ως Αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως Ιεράρχης. Ικέτευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Αρεθά Μάρτυρος (24 Οκτωβρίου)
  Ευσεβεία εμπρέπων τη αθλήσει δεδόξασαι, την των χριστοκτόνων κακίαν, καθελών τη ενστάσει σου· διό και προσενήνοχας Χριστώ, Μαρτύρων αρραγή συνασπισμόν, ώσπερ θείος παιδοτρίβης και οδηγός, Αρέθα παμμακάριστε· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σού, πάσιν ιάματα.

  Μαρκιανού και Μαρτυρίου Μαρτύρων (25 Οκτωβρίου)
  Ζήλον ένθεον, αναλαβόντες, ημαυρώσατε, Αρείου πλάνην, ομοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανέ και θεόφρον Μαρτύριε, Ορθοδοξίας οι άσειστοι πρόβολοι, θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)
  Μέγαν εϋρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Νέστορος Μάρτυρος (27 Οκτωβρίου)
  Αθλητής ευσεβείας ακαταγώνιστος, ως κοινωνός και συνηθής του Δημητρίου όφθεις, ηγωνίσω ανδικώς Νέστορ μακάριε· τη θεϊκή γαρ αρωγή, τον Λυαίον καθελών, ως άμωμον ιερείον, σφαγιασθείς προσηνέχθης, τω Αθλοθέτη και Θεώ ημών.

  Αγίας Σκέπης Υπεραγίας Θεοτόκου (28 Οκτωβρίου)
  Της σκέπης σου Παρθένε, ανυμνούμεν τας χάριτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τον λαόν σου νοερώς, εκ πάσης των εχθρών επιβουλής. Σε γαρ σκέπην και προστάτην και βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντες σοι. Δόξα τοις μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τη θεία Σκέπη σου, δόξα τη προς ημάς σου , προμήθεια Άχραντε.

  Αναστασίας Ρωμαίας Οσιομάρτυρος (29 Οκτωβρίου)
  Ασκήσει εκλάμψασα, ώσπερ παρθένος σεμνή, αθλήσεως αίμασι, την της αγνείας στολήν, ενθέος εφοίνιξας· όθεν Αναστασία, ως Οσία και Μάρτυς, χάριτας ιαμάτων, αποστράπτεις εν κόσμω πρεσβεύουσα τω Σωτήρι, υπέρ των ψυχών ημων.

  Ζηνοβίου και Ζηνοβίας Μαρτύρων (30 Οκτωβρίου)
  Ως θείοι αυτάδελφοι, ομονοούντες καλώς, Ζηνόβιε ένδοξε, και Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως ηθλήσατε· όθεν και των στεφάνων, των αφθάρτων τυχόντες, δόξης ακαταλύτου, ηξιώθητε άμα, εκλάμποντες τοις εν κόσμω, χάριν ιάσεων.

  Απελλού, Αμπλίου και Ναρκίσσου εκ των 70 Αποστόλων (31 Οκτωβρίου)
  Την κιθάραν του Πνεύματος την εξάχορδον, την μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως εκφάντορας Χριστού ανευφημήσωμεν, Στάχυν, Αμπλίαν, Απελλήν συν Ναρκίσσω, Ουρβανόν, και Αριστόβουλον άμα. Ως γαρ Απόστολοι θείοι, χάριν αιτούνται ταις ψυχαίς ημων.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.