ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

   

  Απολυτίκια

  Των Αγίων 40 Παρθενομαρτύρων (1 Σεπτεμβρίου)
  Αθλητών αι χορείαι δεύτε συνδάμετε και τεσσαράκοντα Κόρας μετά Αμμούν ευσεβούς, μεγαλύνατε λαμπρώς πανηγυρίζουσι, ότι ενήθλησαν στερρώς τη ασκήσει εν Χριστώ ρωσθείσαι και λαμπρύνθησαι, πρεσβεύουσαι τω Κυρίο ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.
  (Τα ονόματα των 40 εξ Ανδριανουπόλεως Ελληνίδων Παρθενομαρτύρων είναι τα εξής: Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδώνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατώ, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλεια, Θεανόη, Θεανώ, Θεόνυμφη, Θεοφάνη, Καλλιρόη, Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλλία, Λάμπρω, Μαργαρίτα, Μυριάνθη, Μελπομένη, Μόσχω, Ουρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερψιχόρη, Τρωάς, Χάϊδω και Χαρίκλεια).

  Συμεών Του Στυλίτου (1 Σεπτεμβρίου)
  Ως στήλην θεόγραφον, των ιερών αρετών, του βίου σου έλιπες, τας αναβάσεις ημίν. Συμεών παμμακάριστε· συ γαρ επί του στύλου, ως πυρσός διαλάμπων, έλκεις ημάς χαμόθεν, προς ζωήν ουράνιαν, τον τρόπον της ευδρομίας, φαίνων τοις έργοις σου.

  Αγίου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου)
  Παφλαγονίας ο κλάδος και μαρτύρων αγλάϊσμα, πόλεως Μόρφου το κλέος και Κυπρίων το καύχημα, Λεόντων χάσματα έφραξας, Μάμα σοφέ, και μαρτυρίου τον στέφανον κομισάμενος. Δόξα τω σε δοξάσαντι και θαυμαστώς ενισχύσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σού πάσιν ιάματα.
  Έτερον απολυτίκιο:
  Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν· έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση· αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ, ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

  Πολύδωρου του Κυπρίου (3 Σεπτεμβρίου)
  Μέγα Καύχημα της Λευκωσίας, μέγα στήριγμα πέλεις Εφέσου, μέγα κλέος τε των δύο πόλεων, της μεν γαρ γόνος σεπτός εχρημάτισας, την δε τα σα επορφύρωσαν αίματα. Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ Πολύδωρε, ίνα ρυσθώμεν κινδύνων και θλίψεων.

  Ανθίμου Ιερομάρτυρος (3 Σεπτεμβρίου)
  Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν· διά τούτον τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει· ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Άνθιμε· πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Μωϋσέως Προφήτου (4 Σεπτεμβρίου)
  Του Προφήτου σου Μωϋσέως την μνήμην, Κύριε εορτάζοντες, δι αυτού σε δυσωπούμεν. Σώσον τας ψυχάς ημών.

  Ζαχαρίου Προφήτου (5 Σεπτεμβρίου)
  Ιερωσύνης στολισμόν, περιβαλλόμενος σοφέ, κατά τον νόμον του Θεού, ολοκαυτώματα δεκτά, ιεροπρεπώς προσενήνοχας Ζαχαρία· και γέγονας θεατής μυστικών, τα σύμβωλα εν σοι, τα της χάριτος, φέρων εκδήλως πάνσοφε· και ξίφει αναιρεθής εν τω ναώ του Θεού, Χριστού Προφήτα, συν τω Προδρόμω, πρέσβευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Ανάμνησις του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (6 Σεπτεμβρίου)
  Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις σαίς δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων της αΰλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

  Σώζοντος Μάρτυρος (7 Σεπτεμβρίου)
  Τον Αληθή και θεοφόρον Μάρτυρα, και αθλητήν της ευσεβείας δόκιμον, συνελθόντες ανυμνήσωμεν, μεγαλοφώνως πάντες σήμερον, Σώζοντα τον θείον μύστην της χάριτος, ιάσεων δοτήρα πλουσιώτατον· πρεσβεύει γαρ τω Θεώ υπέρ πάντων ημών.

  Το Γενέθλιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου)
  Η Γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμύνησε πάση τη Οικουμένη, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιωσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.

  Ιωακείμ και Άννης (9 Σεπτεμβρίου)
  Των δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε την μνήμην εορτάζοντες, δι αυτών σε δυσωπούμεν, Σώσον τας ψυχάς ημών.

  Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας Μαρτύρων (10 Σεπτεμβρίου)
  Τον Τρισάριθμον σύλλογον και θεόπλοκον, των αυτάδελφων Παρθένων στέψωμεν θείαις ωδαίς· ανδρικώς γαρ τον εχθρόν κατετροπώσαντο· όθεν προϊσταντι ημών,, των βοώντων εκτενώς· χαίρε σεμνή Μηνοδώρα, συν Μητροδώρα τη θεία, και Νυμφοδώρα τη θεόφρονι.

  Θεοδώρας Οσίας (11 Σεπτεμβρίου)
  Εν σοι, Μήτερ, ακριβώς διεσώθη το κατ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπέροραν μεν σαρκός· παρέρχεται γαρ επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου· διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Θεοδώρα, το πνεύμα σου.

  Αυτονόμου Ιερομάρτυρος (12 Σεπτεμβρίου)
  Εκ Δυσμών ανατείλας ως αστήρ ουρανόφωτος, και προς την Εώαν εκλάμψας, ταις ακτίσι των τρόπων σου, τον Ήλιον της δόξης Ιησούν, εδόξασας αθλήσει σου στερρά· διά τούτο εδοξάσθης θεουργικώς Αυτόνομε Πατήρ ημών. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Κορνηλίου Εκατόνταρχου (13 Σεπτεμβρίου)
  Δικαιοσύνης διαπρέπων τοις έργοις, τον φωτισμόν της ευσεβείας εδέξω, και Αποστόλων σύμπονος εδείχθης αληθώς· τούτοις κοινωνήσας γαρ, δι ένθεον καμάτων, του Χριστού την σάρκωσιν, ανέκραξας πάσι· μεθ ων δυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε τιμώντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.

  Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου)
  Σώσον Κύριε,τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις Βασιλεύσι κατα βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

  Ο Αγίου Κυπριανού (14 Σεπτεμβρίου)
  Ήχος δ.
  Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, ιερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Νικήτα Μάρτυρος (15 Σεπτεμβρίου)
  Νίκην έστησας κατά της πλάνης, νίκην είληφας, άφθαρτον γέρας, επαξίως Νικήτα φερώνυμε· συ γαρ νικήσας εχθρών την παράταξιν, δια πυρός τον αγώνα ετέλεσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος (16 Σεπτεμβρίου)
  Τω θείω έρωτι, λαμπρώς αθλήσασα, εις οσμήν έδραμες Χριστού πανεύφημε, οία νεανίς παγκάλλης, και Μάρτυς πεποικιλμένη· όθεν εισελήλυθας, εις παστάδα ουράνιον, κόσμω διανέμουσα, ιαμάτων χαρίσματα, και σώζουσα τους σοι εκβοώντας· χαίροις θεόφρον Ευφημία.

  Αγίου Αυξιβίου (17 Σεπτεμβρίου)
  Τον Θεόν παιδιόθεν αγάπησας Αυξιβιε, ειδωλολατρίας την πλάνην ευτελές ώσπερ ράκος απέβαλες, και φεύγων εφημέρων χαρμονήν, ουράνιον απήλαυσας τροφήν, εν αυλαίς ταις του Κυρίου, διακονών τον δι ημάς πτωχεύσαντα. Σεμνύνονται μάκαρ επι σοι Ρωμαίων αστύ αμα Κύπρος τε, Κώμη δι Αστρομερίτου ως πολιούχον σε έχοντα.

  Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης Μαρτύρων (17 Σεπτεμβρίου)
  Ως ελαία κατάκαρπος ανεβλαστήσας, εν ταις αυλαίς του Κυρίου Σοφία Μάρτυς σεμνή, και προσήγαγες Χριστώ καρπόν ηδύτατον, τους της νηδύος σου βλαστούς, δι αγώνων ευαγών, Αγάπην τε και Ελπίδα, συν τη θεόφρονι Πίστει· μεθ ων δυσώπει υπέρ πάντων ημών.

  Ευμενίου Επισκόπου Γορτύνης (18 Σεπτεμβρίου)
  Ταχύν προμυθέα σε, και αρωγόν ευμενή, κεκτήμεθα Όσιε, ως του Χριστού μιμητήν. Ευμένιε ένδοξε, συ γαρ αναβλαστών, συμπαθείας τα ρείθρα, βρύεις τη Εκκλησία, ιαμάτων πελάγη. Αλλά και τοις τιμώσι σε, σκέπη γενήθητι.

  Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος Μαρτύρων (19 Σεπτεμβρίου)
  Την ακαθαίρετον Τριάδος δύναμιν, ανθοφορήσαντες Μάρτυρες ένδοξοι, εναπετέματε στερρώς, την ακάνθαν της απάτης, Τρόφημε μακάριε, Εκκλησίας εντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Αθλητών εγκαλλώπισμα, και δόξα ευσεβών Δορυμέδον· όθεν Υμάς ανευφημούμεν.

  Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος (20 Σεπτεμβρίου)
  Την απροσμάχητον, του Λόγου δύναμιν, Λούππε μακάριε, περιζωσάμενος, κατεπολέμησας στερρώς, τον άρχοντα της κακίας· συ γαρ υπέρλαμψας, εν αγώσιν αθλήσεως· όθεν και απέλαβες, το βραβείον των άθλων σου, πρεσβεύων εκτενώς, αθλοφόρε, διδόναι ημίν πταισμάτων λύσιν.

  Κορδάτου Αποστόλου (21 Σεπτεμβρίου)
  Σοφίας ταις ακτίσι φαιδρύνας σου τον βίον, είλκυσας του Πνεύματος μάκαρ την πυρίπνοον χάριν, και ηύγασας δόγματα ζωής, Κορδάτε ως Απόστολος Χριστού· διά τούτο ως φωστήρα σε απλανή, γεραίροντες εκβοώμεν· δόξα τω δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Φωκά Ιερομάρτυρος (22 Σεπτεμβρίου)
  Εκ βρέφους του Πνεύματος, όφθεις δοχείον λαμπρόν, θαυμάτων επλούτησας, την παρ αυτού δωρεάν, Φωκά ιερώτατε· όθεν ιερουργήσας, τω Σωτήρι οσίως, έπιες εν αθλήσει, το ποτήριον τούτου, ω πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των ψυχών ημών.

  Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου (23 Σεπτεμβρίου)
  Η πρώην ου τικούσα, στείρα ευφράνθητι· ιδού γαρ συνέλαβες, Ηλίου λύχνον σαφώς, φωτίζειν τον μέλλοντα, πάσαν την οικουμένη, αβλεψίαν νοσούσαν· χόρευε Ζαχαρία, εκβοών παρρησία. Προφήτης του Υψίστου εστίν, ο μέλλών τίκτεσθαι.

  Πρωτομάρτυρος και Οσίας Θέκλας (24 Σεπτεμβρίου)
  Του Παύλου συνέκδημος, ως καθαρά την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν ευκλεώς, Χριστόν αγαπήσασα· ου γαρ της ευσεβείας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας υπέρ φύσιν, Ισαπόστολε Θέκλα. Διό σε ο Πανοικτίρμων, νύμφην ηγάγετο.

  Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης (24 Σεπτεμβρίου)
  Ως κρήνη ακένωτος, των παρά σοι αγαθών, Εικών σου η άχραντος, τοις Κυθηρίοις Αγνή, εδόθη κραυγάζουσι, χαίρε η προστασία, πάντων των δεομένων, χαίρε η σωτηρία, των τιμώντων σε πόθω, χαίρε η τω παραλύτω, την ίασιν βραβεύουσα.

  Ευφροσύνης Οσίας (25 Σεπτεμβρίου)
  Ως παρθένος φρόνιμη και αδιάφθορος, κατηγγυήθης οσίως τω Ζωοδότη Χριστώ και προσκαίρων την χλιδήν εμφρόνως έλιπες· όθεν εν μέσω των ανδρών, ως αμόλυντος αμνάς, εξέλαμψας Ευφροσύνη, και του Βελίαρ τα κέντρα, τη πολιτεία σου απήμβλυνας.

  Μετάστασις Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου)
  Απόστολε, Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον, ρύσαι λαόν αναπολόγητον· δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος· ον ικέτευε Θεολόγε, και επιμονόν νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην, και το μέγα έλεος.

  Καλλιστράτου Μάρτυρος (27 Σεπτεμβρίου)
  Τω Θείω Πνεύματι, περιφραξάμενος, Μάρτυς Καλλίστρατε, λαμπρώς ηρίστευσας, καταβαλών τον δυσμενή, σοφία των σων αγώνων· όθεν και προσήγαγες, τω Χριστώ ως θυμίαμα, δήμον παναοίδημον, Αθλητών πιστευσάντων σοι, μεθ ων υπέρ ημών εκδυσώπει, των ευφημούντων σε εν ύμνοις.

  Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου (28 Σεπτεμβρίου)
  Των Λευκάρων τον γόνον, και της Κύπρου το καύχημα, και Μονής Εγκλείστρας το κλέος, θεοφόρον Νεόφυτον, τιμήσωμεν εν ύμνοις και ωδαίς, ως σκεύος ουρανίων αρετών, και ως πρέσβυν ημών μέγαν προς τον Θεόν, από ψυχής κραυγάζοντες. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  Χαρίτωνος Ομολογητού (28 Σεπτεμβρίου)
  Χαρίτων του Πνεύματος, καταυγασθείς ταις αυγαίς, φωστήρ εχρημάτισας, της εναρέτου ζωής, Χαρίτων μακάριε. Σω γαρ ομολογία, αληθείας έμπρεψας, έλαμψας εν ερήμω, εγκρατείας τοις πόνοις. Διό των ευφημούντων σε, Πάτερ μνημόνευε.

  Κυριακού του Αναχωρητού (29 Σεπτεμβρίου)
  Χριστώ ηκολούθησας, καταλιπών τα της γης, και βίον ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς, ως άσαρκος Όσιε, συ γαρ εν ταις ερήμοις, προσχωρών θείω πόθω, σκίλλη πικρά την πάλαι πικράν γεύσιν απώσω. Σιό Κυριακέ Θεοφόρε, αξίως δεδόξασαι.

  Γρηγορίου Ιερομάρτυρος (30 Σεπτεμβρίου)
  Θείας πίστεως τη γεωργία, ενεούργησας, βροτών καρδίας, κατασπείρας την του Λόγου επίγνωσιν, και λαμπρυνθείς μαρτυρίου τοις στίγμασιν, ιεράρχα Γρηγόριε έφανας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.