Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου

Γράφει: Matia Gr

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε.
Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.
Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς σε.
Εισάκουσόν μου, Κύριε.

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου.
Έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.

Κύριε ἁμαρτάνων ου παύομαι, φιλανθρωπίας αξιούμενος ου γινώσκω, νίκησόν μου την πώρωσιν, μόνε Αγαθέ, και ελέησόν με.

Κύριε, και τον φόβον σου πτοούμαι, και το πονηρόν ποιείν ου παύομαι, τις εν δικαστηρίῳ τον δικαστήν ου πτοείται; ή τις ιαθήναι βουλόμενος, τον ιατρόν παροργίζει ως καγώ; Μακρόθυμε Κύριε, επί τη ασθενεία μου σπλαγχνίσθητι, και ελέησόν με.

Οίμοι! Τι ομοιώθην εγώ, τη ακάρπῳ συκή, και πτοούμαι την κατάραν συν τη εκκοπῇ, αλλ’ επουράνιε γεωργέ Χριστέ ο Θεός, την χερσωθείσαν μου ψυχήν, καρποφόρον ανάδειξον, και ως τον άσωτον Υιόν, δέξαι με και ελέησόν με.

Τα πλήθη των πταισμάτων μου πάριδε Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς, και πάσας εξάλειψον τας ανομίας μου, λογισμόν μοι παρέχων επιστροφῆς, ως μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι και ελέησόν με.

https://www.youtube.com/watch?v=DJODxvgkfE0

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.