Ύμνοι και Προσευχές

Πρωινή προσευχή του Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ

Αιώνιε Κύριε, Δημιουργέ των απάντων, ο καλέσας με εις την ζωήν ταύτην τη ανεξερευνήτω Σου αγαθότητι· ο δος μοι την…

30 Ιουλίου 2019

Πρωινή προσευχή των Πατέρων της Όπτινα

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα, όσα Θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ…

30 Ιουλίου 2019

Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς…

30 Απριλίου 2019

Άξιον εστίν

Προσευχή που απευθύνεται στην Παναγιά μας.

21 Μαρτίου 2019

Θεοτόκε Παρθένε

Προσευχή προς τη Θεοτόκο.

21 Μαρτίου 2019

Κύριε Ιησού Χριστέ – Καρδιακή Προσευχή

Είναι προσευχή που απευθύνεται στον Υιό.

20 Μαρτίου 2019

Βασιλεύ Ουράνιε

Η προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε» είναι προς το Άγιο Πνεύμα.

20 Μαρτίου 2019

Προσευχή για οδηγούς οχημάτων

Κύριε, δώσ' μου χέρι σταθερό και βλέμμα προσεκτικό

27 Νοεμβρίου 2018

Χαιρετισμοί στην Κοίμηση Θεοτόκου (μονοτονικό)

Για τον Ακάθιστο Ύμνο κάντε κλικ εδώ. Για να μάθετε περισσότερα για την Κοίμηση της Θεοτόκου κάντε κλικ εδώ. Τής…

10 Αυγούστου 2018

Αγνή Παρθένε

Ύμνος στην Παναγία γραμμένος από τον Άγιο Νεκτάριο.

1 Απριλίου 2018

Τη υπερμάχω

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...

1 Απριλίου 2018

Χαιρετισμοί της Παναγίας Θεοτόκου – Ακάθιστος Ύμνος (πολυτονικό)

Ο Ακάθιστος Ύμνος της Παναγίας σε πολυτονικό

1 Απριλίου 2018

Άξιον Εστί – Επιτάφιος Θρήνος – Εγκώμια Στάση Δεύτερη

Άξιον εστί μεγαλύνειν σε τον ζωοδότην...

1 Απριλίου 2018

Χριστός Ανέστη – Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι Ανάστασιν…

13 Σεπτεμβρίου 2017

Τροπάριο της Κασσιανής

Με απόδοση στην καθομιλουμένη από τον συγγραφέα Δημήτρη Χίλιο.

17 Ιουλίου 2017

Προσευχή Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...

13 Ιουλίου 2017

Προσευχή (Ελισαίου Καπαδόπουλου)

...του Ελισαίου Καπαδόπουλου

9 Μαρτίου 2017

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ – στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς; έκαστον γαρ των υπό σού γενομένων κτισμάτων, την…

21 Νοεμβρίου 2016

Πάτερ Ημών – Κυριακή Προσευχή

Η Κυριακή Προσευχή των Ορθοδόξων Χριστιανών!

18 Νοεμβρίου 2016

Το σύμβολο της Πίστεως – Πιστεύω – Το σύμβολο της Χριστιανικής Πίστης

Η κύρια ομολογία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης μας. Το Πιστεύω είναι μια σύνοψη των βασικών, των θεμελιωδών, δογμάτων της Χριστιανικής…

18 Νοεμβρίου 2016

Ύμνοι των Χριστουγέννων

Κοντάκιο Χριστουγέννων Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει άγγελοι µετά ποιµένων δοξολογούσι,…

15 Νοεμβρίου 2016

Φως ιλαρόν

Φως ιλαρόν άγιας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, άγιου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ήλιου δύσιν, ίδοντες φως εσπερινόν υμνούμεν…

29 Οκτωβρίου 2016

Ακατάληπτον εστίν – ύμνος εις την Υπαπαντήν του Χριστού

Ακατάληπτον εστίν το τελούμενον εν σοί και αγγέλοις και βροτείς, μητροπάρθενε αγνή. Αγκαλίζεται χερσίν ο πρεσβύτης Συμεών τον του νόμου…

29 Οκτωβρίου 2016

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού Μυριοχαριτωμένη Παρθένε ευλογημένη Μητέρα του Θεού Μη μας εγκαταλείπεις στα μακρινά της γης ιδέ…

29 Οκτωβρίου 2016

Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

Οι 24 οίκοι εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου Σταυρού.

14 Σεπτεμβρίου 2007

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (1 Δεκεμβρίου) Θείας πίστεως περιουσία, διεσκόρπισας τοις δεομένοις τον προσιόντα σοι πλούτον, Φιλάρετε· και ευσπλαχνία κοσμήσας…

1 Δεκεμβρίου 2005

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (1 Νοεμβρίου) Θείου Πνεύματος, τη χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, συν Κοσμά Δαμιανέ οι Ανάργυροι, ο…

1 Νοεμβρίου 2005

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Αγίου Ρωμανού του Μελωδού (1 Οκτωβρίου) Ως σάλπιγξ θεόληπτος, των ουρανίων ωδών, ενθέως εφαίδρυνας, την Εκκλησίαν Χριστού, τοις θείοις σου…

1 Οκτωβρίου 2005

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Αρχή της Ινδίκτου (1 Σεπτεμβρίου) Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον…

1 Σεπτεμβρίου 2005

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου) Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις…

1 Αυγούστου 2005

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων (1 Ιουλίου) Ως θείοι θεράποντες, και ιατήρες βροτών, ανάργυρον βλύζετε, την θεραπείαν ημίν,…

1 Ιουλίου 2005

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και φιλοσόφου (1 Ιουνίου) Φιλοσοφίας ταις ακτίσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφήτης εδείχθης, σαφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών…

1 Ιουνίου 2005

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Προφήτου Ιερεμία (1 Μαΐου) Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν…

1 Μαΐου 2005

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (1 Απριλίου) Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τη χάριτι, της μετανοίας εδείχθης φωτοφανής λαμπηδών, των παθών τον σκοτασμόν…

1 Απριλίου 2005

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Αγίας Ευδοκίας (1 Μαρτίου) Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, και τω Λόγω Ευδοκία προαέδραμες, ου τον ζυγόν τη…

1 Μαρτίου 2005

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Τρύφωνος Μάρτυρος (1 Φεβρουαρίου) Τρυφήν την ακήρατον, ιχνηλατών εκ παίδος, βασάνους υπήνεγκας υπέρ Χριστού του Θεού, και ήθλησας άριστα, όθεν…

1 Φεβρουαρίου 2005

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Η Περιτομή Του Κυρίου (1 Ιανουαρίου) Μορφήν αναλλοίωτως, ανθρώπινην προσέλαβες, Θεός ων κατ ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε, και Νόμον επληρών περιτομήν,…

1 Ιανουαρίου 2005

Απολυτίκια κινητών εορτών

Α Χαιρετισμοί Της Θεοτόκου Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το χαίρε· και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε…

1 Ιανουαρίου 2005

Προσευχές

Προσευχές προς τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα και τη Θεοτόκο.

31 Δεκεμβρίου 2004

Σύντομες Προσευχές για διάφορες περιστάσεις

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις.

30 Δεκεμβρίου 2004

Χρησιμοποιούμε cookies για βελτίωση των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς λόγους. Για να διαβάσετε τις σελίδες μας πρέπει να συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ