Το εν Χωναίς θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Last modified date

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Το εν Χωναίς θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Τη μνήμη του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τιμούμε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Τη μνήμη του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τιμούμε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του εν Χωναίς θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ως νεφέλη ωράθης επισκιάζουσα, Μιχαήλ Ταξίαρχο τω σω αγίω ναώ, υετίζων δαψιλώς ύδωρ αθάνατον όθεν ως άλλη κιβωτόν, διεφύλαξας αυτόν, και ρείθρων των ποταμίων, τον ρουν ηκόντισας πόρρω, προς ευφροσύνην των ψυχών ημών.

Απολυτίκιο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν σε αεί ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων, της αΰλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας· εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ως ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

Η εικόνα είναι έργο της Βασιλικής Σαμαρά. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδεια της αγιογράφου για την οποία και την ευχαριστούμε θερμά.