Το Πιστεύω (Σύμβολο της Πίστεως) από τον Άγιο Πορφύριο

Ο Άγιος Πορφύριος λέει Το Πιστεύω (Σύμβολο της Πίστεως) Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το 'Αγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν

Latest Videos

01:13 Απολυτίκιο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως - 9 Νοεμβρίου
Απολυτίκιο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως - 9 Νοεμβρίου
01:05 Άγιος Δημήτριος
Άγιος Δημήτριος
00:44 Παλέρμο
Παλέρμο
02:48 Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
02:04 Cavo Greco Κύπρος Cyprus
Cavo Greco Κύπρος Cyprus
02:30 Να λέτε την ευχή - Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας (Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης)
Να λέτε την ευχή - Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας (Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης)
01:47 Κοπεγχάγη
Κοπεγχάγη
01:56 Ρόδος
Ρόδος
01:09 Ελσίνκι
Ελσίνκι
02:17 Το Πιστεύω (Σύμβολο της Πίστεως) από τον Άγιο Πορφύριο
Το Πιστεύω (Σύμβολο της Πίστεως) από τον Άγιο Πορφύριο

Latest Videos