������ �����
��� ��� �����
  ���� .:������� .:�������� .:������ .:������������� .:���������� .:������� .:��������� .:���������� .:������ ������  
 
 
 
����� ��� ������ -
�� ����� ��� �����...
������ ����������� ...���������!
��� �� ����������� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ���! ��� �� ����������� ��� ������� ����� ���� ���!
 
���������
 

���������. � ��������� ����� ��� ������ ��� ���������� ��� ����������. � ����� �� ��� ������������ ������������ ������ ��� ����� ���� ������. ���� �� ����� ��� (�� ��������: November) ��� ��� �������� ���� novem ��� �������� ����� ��� ���� ����� ���� � ������ ����� ��� ������� �������� ��������� �����������.

� ���� ��� ����� ��� �������� � ������� ��� �������� ���:
- ����������� � ����������, ����� �� ���� ���� �� ������� ���������� ��� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� �������.
- ��������� � �������� ���� ��� ������ � �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ���� �����.
- �������� ��� ������ ������ �� ������ ��� ����� ���� ������ ��� �� ������ ��� ���� �������.
- �������� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ������ (��� ����� ������� ���� 26 ���������, ��� ����� ���������) ������.
- ���������� ��� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ��� ��������� ��� ����� ��� ���� ���������������.
- ����������� ����� �� �������� �������� ��� ���� �������� ����� ������������.
������ ���� ������ ������� ������� ��� ��� ������������ ������� ��� ����������� ��� ���� ���� ����:
- �� ��������� � ������������ � ������������� � �� ��������� � �� ������� (����� ��������� � 8 ���������)
- ��������� (����� ���� � 11 ���������)
- ����������� (����� �������� � 14 ���������)
- ������� (����� ������ � 30 ���������)

��� ���� �������� ��� ���������� �������� ����-���� �� ������ ������������� ��� �� ������������ ��� ��� �����������. �� ������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� �������. �������� ��� ��������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������� ��� �����������, ���� �� ��������������� ��� ������ ��� �����. �� ����������� ���������� �� �������, ��� �� ������������ ���������� ��� ������� ���� ���������� ���� ������. � �������� ������ ����� ��� � ����� ��� ���������� �� ����� ��� ��� ������������ ������� �� �������� ��� ���������� �� ����� ��� ���������.
� 11� ��������� ���� ��������� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ����� ������������ ��� ����� ��� ������� �� ����� ������ ���������� ��� ��� �������� �������� ��� �������� ������ � �����. ��� ���������� �� ������ �� ���� � ������� ��� ���� �������, �� ����������� ���� ����� ��������. �� ���� �������, � �������� �� ����� �����. �����, �� ������ �� ���� ���� �� ��������� � ����� ����� ��� ��� �������� ��� ����������.

�� �����, ����, ����� ��������� ������������ ������ �������� ���� ���� ���� ��������:
1 ��������� � ��� ����� ��������� ����� ��� ��������
3 ��������� � ��������� ��� �������� ��� ����� ��������
8 ��������� � ��� ����������� ��������� ������ ��� �������
9 ��������� � ����� ���������
10 ��������� � ����� ��������� ����������
11 ��������� � ����� ����
13 ��������� � ����� ������� ��� �����������
14 ��������� � ����� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ������
15 ��������� � ���� �������� �������������
16 ��������� � ����� �������� ��� ������������
19 ��������� � ����� �������
21 ��������� � �� ������� ��� ��������� ��������
25 ��������� � ����� �����������
26 ��������� � ����� ���������
30 ��������� � ����� ������

����� ��� ��� �������� ������������ ������ ��� �������� ������ ��� ��� ������ ������� ���������. � ����� ���� 17 ��������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���� 25 ��������� ����� ���������� ���� ������ ���������. ���� ��������� �� �������� ������ �� ���������� ��� ���� 8 ���������, ����� ��� ����������� ��������� ������ ��� �������, ��������� � �������� ��� ��������� ���� �� ��������� ����� ��������� ���. ������ �� ���� ���� �� ������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ��� �� ����� �������������� �� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �������� ����������. ��������� ������ ����� � ������ ��� �� ���������� ���� ���� ��� ��������� ��� �����.

��������� ���� �������, ��������������� ���� �������� ���������� ���� ������� ����� ��������� � �������� ���� ��� ������ ��� ���������:
���������� ��� ��� ����� ��� �����, ������ ��� ����� ���������, ����������� �� ���� ��� �����: ������ ���������, ������������, ��������� ��� ������, ���� ���������� �������, ��������� ��� ���/��� [�����]� ������������ ��� ��� ���� ��� �������� ��� �������� ���������� ��� �����.
���� 8 �������, ��� ���������, �� ������ ����� ��� ������ ��������� �� ������� �� ����� ��� ��� �� ����� ��������� ��� �� ��� �� ����� � ���������� ������ ��� ���� ������ �� ��޻.
���� 14 �������, ��� ����� ��������, ����������� ����� ��� ������� ������ � ������������ ������� ��� �������������.
���� 21 �������, ��� ����������� �� ������� ��� �������� ������� �� ����� -��������� ���� �������- ��� �������� ����������. ������� �� ���� �� ���������� ��������� �� ���������, ��� ��������� ������, �� ����� ��������� ���� �������� �� ��������� ���� ���� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ���.
����� ���� 30 �������, ��� ����� ������, ������� �� ����� ��� ������������� ���� �� ���������� ��������� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� �������� ��� ���� �������� ���� �� ��� �������� �� ����� ����� �������, �� �� ������� �� ����� ���� �������. ��� ��������� ����� ����� ���� �� �������� ��� ��� �� �������� ��� ��� �������.

� ��������� ����� � ����� ��� ������� �� ���� ��� �������, ��������� ���� �� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ��� ����. ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� ����������� �� ����������� �� ��� ������������������ ������������, ������������ ���� � ���� �� ���������� ��� ��� ������ ������ ��� �������������� ��� �� ������ ���� ��� ������ ���������� �� ���� �� �������� ��� ��� ���� ������.

 
��� �� ����� �� ���������� ��� ����� ��������� ����� ���� ���!
 
��� �� ��������� ��������� ��� �� ���� �������� ����� ���� ���!
 
�.�.
 
 
�����:
�������
������
������ ���...
���
����
����� ��� ������
����������� - ����������
CD ��������
 
����� ������:
�����������
���������
���������
 
���������
 
 
 
Up
 
 
 
����������� | ���� ������ | ����������� | ������ ����� | ���������� ��� �������� �������