Ταχτιρτί και ταχτιρτό

Ταχτιρτί και ταχτιρτό, στείλανε συμπεθεριό...