Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
   
 
 
 
E-books...
Αρχική Βιβλιοθήκης
...Μαρτυρολόγια και Συναξάρια απ’ τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.!
Για να επιστρέψετε στα e-books πατήστε εδώ! Για να επιστρέψετε στην Βιβλιοθήκη πατήστε στην εικόνα της Βιβλιοθήκης!
 
 

Μαρτυρολόγια και Συναξάρια απ’ τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.:
Η Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος μέσα απ’ τους βίους των αγίων.
Τα αγιολογικά κείμενα της πρώιμης βυζαντινής περιόδου ως ιστορικές πηγές.
Επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

 

προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 8 από 8
επόμενη σελίδα

Βιβλιογραφία Α΄(για το Βυζάντιο)

Oσίου Πατρός ημών Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ.1-6, εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη». Θεσσαλονίκη, 1989.
Για τη βιβλιογραφική ενημέρωση ο σπουδαστής του Βυζαντίου-πρώιμου και μεταγενέστερου-μπορεί να συμβουλευτεί, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω έργα που παραθέτουν εκτενή και συστηματική βιβλιογραφία:
1. Ζακυθηνού, Δ. Α. Η βυζαντινή αυτοκρατορία 324-1071, 1969.
2. Vasiliev, A. A. Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας 324 - 1453 (μετάφραση Δημοσθ. Σαβράμη), 1954 Ν. Δ. Σακκάς.
3. Adelson, H. L. Light weight solidi and Byzantine trade during the sixth and seventh centuries. New York: The American Nomismatic Society, 1957.
4. Ahrweiler, Hιlune, Byzance et la mer: La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siucles, Paris : Presses Universitaires de France, 1966.
5. Άμαντου, K. I. Εισαγωγή εις την βυζαντινήν ιστορίαν: Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του μεσαίωνος. Αθήναι: Ίκαρος, έκδ. Β 1950.
6. Άμαντου, Κ. Ι. Ιστορία του βυζαντινού κράτους. Αθήναι: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, έκδ. Β., τόμ. Α΄1953, τόμ. Β΄1957.
7. Άμαντου, Κ. Ι. Η ελληνική φιλανθρωπία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Αθήνα, τόμ. 35, 1923.
8. Anastos, M.V. “Nestorius was Orthodox”. Dumbarton Oaks Papers, 16, 1962.
9. Barisic, F. “Le siuge de Constantinople par les Avars et les Slaves en 626”. Byzantion, τόμ.24, 1954.
10. Barker, I.W. Justinian and the Later Rome Empire. Madison: 1966.
11. Baynes, N.H. The byzantine empire. London: A΄ έκδ. 1925, Β΄έκδ. 1952.
12. Baynes, N.H. Byzantine studies and other essays. London: 1955.
13. Beck, Η.G. Kirche und theologische Literatur in byzantinischen Reich, 1959, στη σειρά Byzantinisches Handbuch (ως Α΄τόμος του Β΄μέρους).
14. Γενναδίου, μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αθήνα: 1953.
15. Charanis, P. Church and State in the later Roman Empire. The religion policy of Anastasius the First, 491-518. Madison, Wisconsin, 1939.
16. Charanis, P. The monastic properties and the State in the byzantine empire, Dumbarton Oaks Papers, 4, 1948.
17. Constantelos, D. J. Byzantine philanthropy and social welfare. New Brunswick, New Jersey: University Press, 1968.
18. Διαμαντοπούλου, Α. «Η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εν Εφέσω», Θεολογία, 1931, 1932 και 1933.
19. Διαμαντοπούλου, Α. «Η τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος εν Χαλκηδόνι», Θεολογία, 1936, 1937 και 1938.
20. Diehl, C. “Byzantine Civization”, The Cambridge Medieval History, IV, 1923, pp.745-777.
21. Διομήδου, Α. Ν. Βυζαντιναί μελέται. Τόμοι Α΄ - Β΄, Αθήναι: Παπαζήσης, 1942-1946 (Β΄έκδοση τόμ. Α, 1951).
22. Διομήδου, Α. Ν. «Η εξέλιξις της φορολογίας της γης εις το Βυζάντιον», Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 19, 1949.
23. Dowey, G. Justinian and the imperial office. Cincinnati, University of Cincinnati Press, 1968.
24. Dvornik, F. Early Christian and byzantine political philosophy. Origins and background. Washington: 1966 (δύο τόμοι).
25. Ζακυθηνού, Δ. Α. Βυζάντιον: Κράτος και κοινωνία. (Ιστορική επισκόπησις). Αθήναι: Ίκαρος, 1951.
26. Grιgoire, H. “Le peuple de Constantinople”, Byzantion, XI, 1936.
27. Guilland, R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin-Amsterdam, τόμοι 2, 1967.
28. Haussig, H.W. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttwart: Kroner Verlag, 1959.
29. Hesseling, C.D. Essais sur la civilization Byzantine. Μετάφραση στην Ελληνική υπό Σ. Κ. Σακελλαροπούλου με τον τίτλο: Βυζάντιον και Βυζαντινός Πολιτισμός. Αθήναι, 1914 (ανατύπωση Γ.Παπακωνσταντίνου).
30. Hunger, H. Reich der neuem Mitte: der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Wien: Verlag Styria, 1965.
31. Hunger, H. Byzantinische Geisteswelt. Von Kostantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels. Amsterdam, 1967.
32. Hunger, H. “On the imitation (μίμησις) of antiquity in byzantine literature”. Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-1970) 14-48.
33. Hussey, J. M. (Ed). The Byzantine Empire (part I: Byzantium and its neighbours, part II: Government, Church and Civilization). Cambridge: University Press, 1966-1967 (περιέχει πλουσιώτατη βιβλιογραφία).
34. Jones, A. H. M. “Were ancient heresies national or social movements in disguise?” Journal of Theological Studies, 10, 1959.
35. Jones, A. H. M. The later Roman Empire 284-602. A social, economic and administrative survey. Oxford: 1964 (τόμοι τρεις).
36. Kaegi, W.E. Byzantium and the decline of Rome. Princeton: Princeton University Press, 1968.
37. Καλομενοπούλου, Νικοστρ. Η στρατιωτική οργάνωσις της ελληνικής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Αθήναι: Βλαστός, 1937.
38. Καρμίρη, Ι. «Η διαίρεσις της Εκκλησίας και αι ενωτικαί προσπάθειαι». Ανάτυπο εκ της Νέας Σιώνος (Ιεροσόλυμα), 1946.
39. Καρμίρη, Ι. Τα τρία αρχαία Οικουμενικά Σύμβολα. Αθήναι: 1952.
40. Καρμίρη, Ι. Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. Α΄ Αθήναι: 1952.
41. Καρμίρη, Ι. Σύνοψις της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Αθήναι: 1957.
42. Κονιδάρη, Γ. Η Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τη Ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου. Αθήναι: 1948.
43. Κονιδάρη, Γ. Εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος από της ιδρύσεως των Εκκλησιών αυτής υπό του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον. (έκδοσις 2α). Αθήναι, 1966.
44. Κουκουλέ, Φ. Ι. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Αθήναι: Institut Franηais d’ Athunes, τόμοι 6 (Α΄τόμος 1948, ΣΤ΄τόμ. 1957).
45. Krumbacher, K. Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας (εισαγωγή Ν. Τωμαδάκη, μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου) Αθήναι: Πάπυρος, 1964.
46. Lemerle, P. “Un aspect du rτle des monastures a Byzance”. Acadιmie des Inscriptions et Belles Lettres, Comptes rendus des sιances, 1967.
47. Lewis, R. Naval power and trade in the Mediterranean A.D. 500-1100. Princeton: 1951.
48. Λογοθέτου, Κ. Η φιλοσοφία των Πατέρων και του μέσου αιώνος. Τόμοι δύο, Αθήναι: 1930-1933.
49. Miller, W. Η Ελλάς επί Ρωμαίων, Φράγκων και Τούρκων (μετάφρ. Σ. Λάμπρου) Αθήναι: Φοίνιξ, 1924.
50. Ostrogorsky, G.A. Geschichte des byzantinischen Staates, εκδ. Γ΄1963 (Γαλλική μετάφραση Histoire de l’ etat byzantin. Paris, 1956, Αγγλική μετάφραση, υπό J.Hussey με τον τίτλο History of the byzantine State. Oxford: Blackwell, έκδ.Β΄1968, Αμερικανική έκδοση, New Brunswick-New Jersey, 1957).
51. Remondon, R. La crise de l’empire romain de Marc Aurθle a Anastase. « Nouvelle Clio », 11, Paris : 1964 (με λεπτομερή βιβλιογραφία).
52. Setton, K.M. “On the importance of land tenure and agrarian taxation in the byzantine empire from the fourth century to the fourth crusade”. American Journal of Philology, vol. LXXIV, 1953.
53. Spinka, M. A history of Christianity in the Balkans. Chicago: The American Society of Church History, 1933.
54. Stiernon, D. Constantinople IV: Histoire des Conciles Oecumιniques. Paris: 1967.
55. Τζόουνς, Α. Μ. Ο Κωνσταντίνος και ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης. Αθήναι: Γαλαξίας, 1962 (μετάφραση εκ της Αγγλικής).

Συμπληρωματική βιβλιογραφία για τους βίους των αγίων.

56. Angenendt, Arnold. Heilige und Reliquien: die Geschichte ihres Kultes vom fruhen Christentum bis zur Gegenwart. Munich: C. H. Beck, 1994.
57. Bentley, James, Restless Bones: The Story of Relics (London: Constable, 1985).
58. Brown, Peter. The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
59. Davidson, Linda Kay, and Maryjane Dunn - Wood. Pilgrimage in the Middle Ages: A Research Guide. New York: Garland, 1993.
60. Finucane, Ronald. Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England. Totowa, NJ, 1977.
61. Gauthier, Marie - Madeleine. Highways of the Faith: Relics and Reliquraries from Jerusalem to Compostela. Trans. J.A.Underwood. French original, 1983; English translation, London: Alpine Fine Arts, 1983.
62. Geary, Patrick. Furta Sacra: Thefts of Relics in the Central Middle Ages. Revised edition. Princeton: Princeton University Press, 1990.
63. Head, Thomas. “Art and Artifice in Ottonian Trier”. Gesta, 36 (1997), pp. 65-82.
64. Head, Thomas. Hagiography and the Cult of Saints. The Diocese of Orleans, 800-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
65. Head Thomas, “Hagiography and Relics”. In Women in the Middle Ages: An Encyclopedia, ed. Nadia Margolis (New York: Garland, in press).
66. Grabar Andrι, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chrιtien antique, 2 vols. Paris : Colluge de France, 1943-6 ; reprint, London, 1972.
67. Lifshitz, Felice. The Norman Conquest of Pious Neustria: Historiographic Discourse and Saintly Relics, 684-1090. Studies and Texts, 122. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1995.
68. Maraval, Pierre, Lieux saints et pulerinages d’Orient, histoire et gιographie. Des origines a la conquκte arabe. Paris : CERF, 1985.
69. Reber, Ortrud. Die Gestaltung des Kultes weiblicher Heiliger im Spatmittelalter : Die Verehrung der Heiligen Elisabeth, Klara, Hedwig und Birgitta. Hersbruck, 1963.
70. Reinburg, Virginia. “Remembering the Saints” in Memory in the Middle Ages, eds. Nancy Netzer and Virginia Reinburg (Chestnut Hill, MA, 1995), pp. 18-33.
71. Saxer, Victor. Le culte de Marie-Madeleine en Occident, des origines a la fin du moyen age. Auxerre : Sociιtι des fouilles archiologiques et des monuments historiques de l’ Yonne, 1959.
72. Schmitt, Jean - Claude. The Holy Greyhound: Guinefort, Healer of Children Since the Thirteenth Century. English translation, Cambridge, 1983.
73. Sheingorn, Pamela (ed. and trans.). The Book of Sainte Foy. Philadelphia, 1995.
74. Sheingorn, Pamela, and Kathleen Ashley (eds.). Interpreting Cultural Symbols: Saint Anne in Late Medieval Society. Athens, GA: University of Georgia Press, 1990.
75. Smith, Julia. “Oral and Written: Saints, Miracles, and Relics in Brittany, c.850-1250” Speculum 65 (1990), pp.309-43.
76. Southern, R.W. The Making of the Middle Ages. New Haven, CT: Yale University Press, 1953. (Chapter 5 on the cult of the Virgin Mary).
77. Sumption, Jonathan. Pilgrimage: An Image of Mediaeval Religion. Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1975.
78. Wilson, Steven (ed.). Saints and Their Cults. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
79. Barnes, T.D., Athanasius and Constantius: Theology and Politicks in the Constantinian Empire. Cambridge,1993.
80. Barnes, T.D., New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge, 1981.
81. Blockley, R.C. “Constantius Gallus and Julian as Caesars of Constantius II”. Latomus 21 (1972): 433ff.
82. DiMaio, Michael. “The Antiochene Connection: Zonaras, Ammianus Marcellinus, and John of Antioch on the Reigns of the Emperors Constantius II and Julian”. Byzantion 50 (1980): 158ff.
83. DiMaio, Michael and Duane W.-H.Arnold. “Per Vim, Per Caedem, Per Bellum: A Study of Murder and Ecclesiastical Politics in the Year 337 A.D.”. Byzantion, 62 (1992): 158ff.
84. DiMaio, Michael. “Smoke in the Wind: Zonaras Use of Philostorgius, Zosimus, John of Antioch, and John of Rhodes in his Narrative on the Neo-Flavian Emperors”. Byzantion 58 (1988): 230ff.
85. DiMaio, Michael. Zonaras’ Account of the Neo-Flavian Emperors, (Ph.D. diss., University of Missouri-Columbia, 1977).
86. DiMaio, Michael. “Zonaras, Julian, and Philostorgios on the Death of Constantine I”. GOTR 36 (1981): 118ff.
87. Ensslin, Wm. “Magnentius (1)”, RE 14: col. 445ff.
88. Frakes, Robert. « Cross-References to the Lost Books of Ammianus Marcellinus ». Phoenix 49 (1995): 232-246.
89. Frakes, Robert. “Ammianus Marcellinus and Zonaras on a Late Roman Assassination”. Historia 46 (1997): 121-128.
90. Jones, A.H.M., J.R.Martindale, and J.Morris. “Eusebia”, the Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge, 1971, 1.300ff.
91. Jones, A.H.M., J.R.Martindale, and J.Morris. “Faustina”, PRLE. 1.326.
92. Jones, A.H.M., J.R.Martindale, and J.Morris. “Fl. Iul. Constantius 8”, PRLE. 1.226.
93. Kienast, Dietmar. Rφmische Kaisertabelle: Grundzuge einer Rφmischen Kaiserchronologie. Darmstadt, 1990.
94. Klein, R. Constantius II und die Christliche Kirche Darmstadt, 1977.
95. Leedom, Joe W. “Constantius II: Three Revisions” , Byzantion 48 (1978): 133-136.
96. Lucien-Brun, X. “Constance II et le massacre des princes”, Bulletin de l’Association Guillaume Budι ser. 4 (1973) : 585-602.
97. Muller-Seidel, Ilse. « Die Usurpation Julians des Abtrόnnigen im Lichte seiner Germanenpolitik ». HZ 180 (1955): 225ff.
98. Seeck, O. “Constantius (4) „. RE 4: col. 104ff.
99. Seeck, O. “Vetranio (1)”. RE 8.2: col. 1838ff.

Βιβλιογραφία Β΄ (Γενική, για το παραμύθι)

1. Γεδεών Σοφία, «Το παραμύθι κάτω από το φως της ψυχολογίας», Παιδεία, Αθήνα, τεύχος 4ο, 1950.
2. Ιωάννου Γιώργος, Τα παραμύθια του Λαού μας, Ερμής, Αθήνα 1973.
3. Λουκάτος Δημ., Νεοελληνικά Λαογραφικά κείμενα, εκδοτ. Οίκος Ι. Ν. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα 1957.

Βιβλιογραφία Γ΄ (για τη την θεωρία της προφορικότητας στη Λογοτεχνία και στις παραμυθιακές Αφηγήσεις).

1. Αναγνωστόπουλος Β. Δ., Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού, Καστανιώτης, Αθήνα 1997.
2. Αυδίκος Ευ., Μια φορά κι έναν καιρό... αλλά... μπορεί να γίνει και τώρα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.
3. Γιαννικοπούλου Α., Η ώρα της μυθοπλασίας, Επιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας, 1998-9.
4. Κανατσούλη Μ., Πρόσωπα γυναικών σε παιδικά λογοτεχνήματα, Πατάκης. Αθήνα 1997.
5. Μανταδάκη Σ., Η ολική γλώσσα, Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1999.
6. Μουλλάς Π., Παλίμψηστα και μη, Στιγμή, Αθήνα 1991.
7. Μπάρντ Ρ., Η απόλαυση του κειμένου, Ράππα, Αθήνα 1973.
8. Μπάρντ Ρ., Ο βαθμός μηδέν της γραφής, Ράππα, 1983.
9. Μπαχτίν Μ., Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, μετ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα 1980.
10. Προπ Β., Μορφολογία του παραμυθιού, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1987.
11. Adam M., Τα κείμενα: τύποι και πρότυπα, Πατάκης, Αθήνα 1996.
12. Culler J., Λογοτεχνική θεωρία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1998.
13. Hawthorn J., Ξεκλειδώνοντας το κείμενο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1995.
14. James H., Η τέχνη της μυθοπλασίας, Άγρα, Αθήνα, 1984.
15. Osborn A., Applied imagination, Principles and Procedures of creative problem-solving, N. York 1963.
16. Stanzel F., Θεωρία της αφήγησης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999.
17. Walter J. Ong, Προφορικότητα και εγγραματοσύνη, μετ. Κ. Χατζηκυριάκου,
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.

προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 8 από 8
επόμενη σελίδα
 
Up
 

 

Up

Αυτό το ebook είναι της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη και δημοσιεύεται στην Ματιά με την άδεια της. Εμείς από αυτές τις γραμμές θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την συγγραφέα του για την άδεια δημοσίευσης που μας έδωσε.
Τα πνευματικά δικαιώματα του ανήκουν στην συγγραφέα του, Αμαλία Κ. Ηλιάδη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή και απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα. (Νόμος 2121/1993 & διεθνής σύμβαση της Βέρνης που έχει κυρωθεί με τον Ν.100/1975).
Για να μάθετε για την Αμαλία Κ. Ηλιάδη κάντε κλικ εδώ.

 
 
Περιεχόμενα Βιβλίου
 
Δείτε:
Διάφορα
Θρησκεία
Πρόσωπα
Ημέρες
Έγραψαν
Λέξεις
Τόποι
Έθιμα
e-books
 
Δείτε επίσης:
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Α
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Β
Σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης
Αδόλφος Χίτλερ: ο ηγέτης και η εποχή του
Ο θρύλος του θανάτου των Μοναχών
Μαρτυρολόγια και Συναξάρια απ’ τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Διηγήσεις και βίοι Αγίων Γυναικών
Σχέσεις μητέρας - γιου στο πρώιμο Βυζάντιο
Μουσειοπαιδαγωγική - Μουσείο και Αγωγή
Βερολίνο
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (Μέρος Γ)
Μετέωρα
Το γυμνό στην Τέχνη
Αρχαιότητα
Το σχολείο ως πολυδύναμος πολιτιστικός οργανισμός
Παλιννόστηση στις γλυκές πατρίδες 1918 - 1922
Οι κανονισμοί των ορφανοτροφείων ΑΡΡΕΝΩΝ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ και ΘΗΛΕΩΝ-ΧΑΛΚΗΣ 1921
Στοιχεία θεατρικής παιδείας
Γιορτές αγλύκαντες
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
Η ακάνθινη απειλή
 
 
 
Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ