Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
Β  Β 
Β 
Β 
Β 
E-books...
Αρχική Βιβλιοθήκης
...Σχέσεις μητέρας-γιου στο πρώιμο Βυζάντιο: Οι περιπτώσεις των Τριών Ιεραρχών και των μητέρων τους!
Για να επιστρέψετε στα e-books πατήστε εδώ! Για να επιστρέψετε στην Βιβλιοθήκη πατήστε στην εικόνα της Βιβλιοθήκης!
Β 
Σχέσεις μητέρας-γιου στο πρώιμο Βυζάντιο:
Οι περιπτώσεις των Τριών Ιεραρχών και των μητέρων τους
Β 
προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 6 από 6
επόμενη σελίδα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

1. Κωνσταντίνου Ν. Καλλινίκου, Πρωτοπρευσβυτέρου, Πρακτικαί Ομιλίαι εις τα Κυριακά Ευαγγέλια», σελ. 257, Β΄ Έκδοσις «ΖΩΗΣ»- Αθήναι 1930.
2. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος επιτάφιος εις τον Μέγαν Βασίλειον, 3, Migne P.G. 36, 497.
3. Γρηγορίου Νύσσης, Πραγματεία εις τον βίον της οσίας Μακρίνης, Migne P.G. 46, 980D.
4. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία 9η εις την Α΄ Τιμοθ.2, Migne P.G. 62, 546.
5. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 223, Προς Ευστάθιον τον Σεβαστηνόν, Migne P.G. 32, 825C.
6. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τους αγίους Μακκαβαίους και την μητέρα αυτών, Ομιλία πρώτη, Migne P.G. 50, 621.
7. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλίαι εις Παροιμίας, κεφ, ΙΓ΄, Migne P.G. 64, 697D.
8. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία 9η Εις επιστολήν προς Κολασσ., Migne P.G. 62, 362.
9. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 204η «Τοις Νεοκαισαρεύσιν», 6, Migne P.G. 32, 752-753.
10. Γρηγορίου Νύσσης, Επιτάφιος λόγος εις τον ίδιον αδελφόν τον Μέγαν Βασίλειον, Migne P.G. 46, 808 C-D.
11. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 203η, «Τοις παραλιώταις επισκόποις», Migne P.G. 32, 737A-B.
12. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 193η, «Μελετίω αρχιάτρω», ένθ’ ανωτ., 705Β-C.
13. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 138η , «Ευσεβίω επισκόπω Σαμοσάτων», ένθ’ ανωτ., 580 Α-Β.
14. Γρηγορίου Νύσσης, Εις τον βίον της οσίας Μακρίνης, ένθ’ ανωτ., 964Β-C.
15. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία 53η Εις την Γένεσιν, Migne P.G. 54, 465.
16. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος 14ος Περί φιλοπτωχίας, Migne P.G. 35, 869C.
17. Γρηγορίου Νύσσης, Επιστολή 19η «Προς τινα Ιωάννην...», Migne P.G.46, 1073C-D.
18. Δημητρίου Μπαλάνου, Πατρολογία, Αθήναι 1930, σ. 289.
19. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος επιτάφιος εις τον Μέγαν Βασίλειον, Migne P.G. 36, 505A-B.
20. Μεγάλου Βασιλείου, Περί του Αγίου Πνεύματος, κεφ. κθ΄ 74, Migne P.G. 32, 205B-C.
21. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί Άννης λόγος δεύτερος, 4, Migne P.G. 54, 648.
22. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή ΙΔ΄, «Γρηγορίω εταίρω», Migne P.G. 32, 277B-C.
23. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον Α΄ «Εις Ναυκράτιον τον αδελφόν του Μεγάλου Βασιλείου», Migne P.G. 38,11.
24. «Ιχθυβόλον ποτ’ έλυε λίνον βυθίης από πέτρης
25. Ναυκράτιος, δίναις εν ποταμού βρύχιος,
26. Και το μεν ουκ ανέλυσεν, ο δ’ έσχετο. Πως αλιήα
27. Είρυσεν ανθ’ αλίης δίκτυον; Ειπέ, λόγε.
28. Ναυκράτιον, καθαροίο βίου νόμον, ώσπερ είσκω,
29. Και χάριν ελκέμεναι και μόρον εξ υδάτων».
30. Γρηγορίου Νύσσης, Εις τους αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας, Λόγος Γ΄, Migne P.G. 46, 784B-C.
31. Μεγάλου Βασιλείου, «Προς την ομόζυγον Νεκταρίου Παραμυθητική», Επιστολή 6η, ένθ’ ανωτ., 241Β-C.
32. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον ΝΔ΄ «Εις Εμμελίαν την μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου», Migne P.G. 38, 37-38.
33. «Εμμέλιον τέθνηκε. Τις έφρασεν; Ή γε τοσούτων
34. και τοίων τεκέων δώκε φάος βιότω,
35. υιέας, ηδέ θύγατρας ομόζυγας αζυγέας τε,
36. Εύπαις και πολύπαις ήδε μόνη μερόπων...
37. Τρεις μεν τήδ’ ιερήες αγακλέες...
38. Θάμβος έχει μ’ ορόωντα τόσον γόνον Εμμελίοιο,
39. Και τοίον, μεγάλης νηδύος όλβον όλον.
40. Ως δ’ αυτήν φρασάμην Χριστού κτέαρ, ευσεβές αίμα
41. Εμμελίου, τόδ’ έφην ου μέγα. Ρίζα τόση.
42. Τούτο σοι ευσεβίης ιερόν γέρας, ω παναρίστη,
43. Τιμή σων τεκέων, οίς πόθον είχες ένα».
44. Μεγάλου Βασιλείου, Ασκητική προδιατύπωσις, Migne P.G. 31, 621B-C.
45. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον ΡΖ΄ εις Αμφιλόχον άλλον, ΕΠΕ 11, 247.
46. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΙΗ΄, Επιτάφιος εις τον πατέρα παρόντος Βασιλείου, 8, ΕΠΕ 6, 283.
47. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΙΑ΄, Περί τον εαυτού βίον, στίχ. 67, Migne P.G. 37, 1034.
48. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΙΑ΄, ένθ’ αν., στίχ., 65-66.
49. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΙΗ΄, ένθ’αν., 8, Migne P.G. 35, 993 C-D.
50. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον ΟΔ΄, Εις την μητέρα εκ του θυσιαστηρίου προσληφθείσαν, Migne P.G. 38, 49.
51. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον Α΄, ένθ’ αν., σ. 57.
52. Δημ. Γ. Τσάμη, Μητερικόν Β΄,σ. 172, σημ. 4, Θεσσαλονίκη 1991.
53. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΜΕ΄, Θρήνος περί των της αυτού ψυχής παθών, στίχ. 221-222, Migne P.G. 37, 1369.
54. Κων. Γ. Μπόνη, Γρηγόριος ο Θεολόγος, σ. 54, Αθήναι 1953.
55. Γρηγορίου του Θεολόγου, ΞΕ΄επιτάφιον ποίημα εις πατέρα, Migne P.G. 38,43.
56. Χρήστου Ανδρούτσου, Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, σσ. 396, 401, Αθήναι 1907.
57. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις την Γένεσιν ομιλία ΜΘ΄ 2, Migne P.G. 54, 445.
58. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΙΑ΄, Περί τον εαυτού βίον, στίχ. 68-74, ΕΠΕ 10, 65.
59. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΙΑ΄, ένθ’ αν., στίχ. 91, Migne P.G. 37, 1036.
60. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα ΙΑ΄, Περί των καθ’ εαυτόν, στίχ. 442, Migne P.G. 37,1003.
61. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος Β΄, Απολογητικός της εις τον Πόντον φυγής, ΡΓ΄, Migne P.G. 35, 501D, 504A.
62. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Ε΄, επιτάφιος και συντομή του αυτού βίου, ΕΠΕ 10, 429.
63. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Β΄, επιτάφιος και συντομή του αυτού βίου, Migne P.G. 37, 1447.
64. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις το κατά Ματθαίον, ομιλία Γ΄ 1, Migne P.G. 59,37.
65. Γρηγορίου του Θεολόγου, Περί των καθ’ εαυτόν, Ποίημα Α΄, στίχ. 438, Migne P.G. 37, 1002.
66. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις την εν ταις νηστείαις σιωπήν, Ποίημα ΛΔ΄, στίχ. 157-158, ΕΠΕ 10, 303.
67. Γρηγορίου του Θεολόγου, Περί των εαυτού βίον, Ποίημα ΙΑ΄ στίχ. 99, Migne P.G. 37,1036.
68. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους, ομιλία ΚΑ΄ , 2, Migne P.G. 62, 151.
69. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις την αδελφήν εαυτού Γοργονίαν επιτάφιος, λόγος Η΄, 5, Migne P.G. 35, 796.
70. Γρηγορίου του Θεολόγου, Θρήνος περί των της αυτού ψυχής παθών, Ποίημα ΜΕ΄, στίχ. 205, 209-210, ΕΠΕ 10, 343, 345.
71. Γρηγορίου του Θεολόγου, Υποθήκαι παρθένοις, Ποίημα Β΄, στίχ. 242, Migne P.G. 37, 597.
72. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Προς πιστόν πατέρα, λόγος τρίτος, 21, Migne P.G. 47, 386.
73. Γρηγορίου του Θεολόγου, Περί φιλοπτωχίας, λόγος ΙΔ΄, 11, Migne P.G. 35, 869 C.
74. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εξήγησις εις τας Παροιμίας Σολομώντος, Migne P.G. 64, 697D.
75. Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή 325η, Μαγνινιανώ, Migne P.G. 32, 1072 C.
76. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΛΖ΄, Εις το ρητόν του Ευαγγελίου. «Ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους» και τα εξής, 14, Migne P.G. 36, 300B-C.
77. Γρηγορίου του Θεολόγου, Κατά γυναικών καλλωπιζομένων, Ποίημα κθ΄, στίχ. 265-267, ΕΠΕ 9, 391.
78. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν, περιόντων έτι των γονέων επιτάφιος, Λόγος Ζ΄, 4, ΕΠΕ 6, 387.
79. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή ΡΔ΄ Ολυμπίω, Migne P.G. 37, 204C-205A.
80. Γρηγορίου του Θεολόγου, Εις την εν ταις νηστείαις σιωπήν, Ποίημα ΛΔ΄, στίχ. 173-4, ΕΠΕ 10, 303.
81. Γρηγορίου του Θεολόγου, Απολογητικός..., ένθ’ αν. 116, ΕΠΕ 1, 213.
82. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον Νς΄ εις πατέρα, ΕΠΕ 11, 206.
83. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Δ΄, άλλο εις εαυτόν, στίχ. 3-4, ΕΠΕ 10, 429.
84. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιτάφιον ποίημα ΞΔ΄, εις πατέρα, ΕΠΕ 11, 213.
85. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον Η΄, Εις Καισάριον, στίχ. 4, ΕΠΕ 11, 170.
86. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος Ζ΄, ένθ’ αν., σ. 393.
87. Γρηγορίου πρεσβυτέρου, Βίος του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, Migne P.G. 35, 261A.
88. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον ΙΕ΄, Εις Καισάριον, ΕΠΕ 11, 175.
89. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Η΄, Σύγκρισις βίων, στίχ. 177-179, ΕΠΕ 9, 143.
90. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή ΛΒ΄, Φιλαγρίω, Migne P.G. 37, 72C.
91. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή Ξ΄, Βασιλείω Migne P.G. 37, 120B.
92. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον ΡΒ΄, των τοκέων θανόντων προσωποποιία, στίχ. 5, Migne P.G. 38,63.
93. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον ΠΑ΄, ένθ’ αν., στίχ.6, σελ. 63.
94. Αρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσόπουλου, «Η Εξαήμερος δημιουργία κατά τον Μέγα Βασίλειον», σσ. 168-169, έκδοσις «Σωτήρος».
95. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα, Εις τον εαυτόν και των τοκέων μόρον.., στίχ.2, Migne P.G. 37, 1446.
96. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή Γ΄, Ευαγρίω, Migne P.G. 37, 24B.
97. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Ε΄, Νικοβούλου προς τον υιόν, στίχ. 276, Migne P.G. 37, 1541.
98. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία 10η εις Α΄ Θεσσαλονικείς, γ΄, Migne P.G. 62, 459.
99. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή ΛΖ΄, Σωφρονίω, Migne P.G. 37, 77B-C.
100. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον ΡΑ΄, Των τοκέων θανόντων προσωποποιία, ΕΠΕ 11, 243.
101. Γρηγορίου του Θεολόγου, Επιστολή ΞΑ΄, Αερίω και Αλυπίω, Migne P.G. 37, 121A-B.
102. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Α΄, Εις τον πάντων αυτών τάφον, ΕΠΕ 10, 427.
103. Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος Δ΄, Κατά Ιουλιανού βασιλέως στηλιτευτικός πρώτος, 23, ΕΠΕ 3, 44.
104. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα Α΄, στίχος 6, Migne P.G. 37, 1446.
105. Γρηγορίου του Θεολόγου, Ποίημα επιτάφιον ΟΔ΄, Εις την μητέρα εκ του θυσιαστηρίου προσληφθείσαν, ΕΠΕ 11, 221.
106. Παλλαδίου, Επισκόπου Ελενουπόλεως, Διάλογος ιστορικός περί του βίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, κεφ. ε΄, Migne P.G. 47,18.
107. Κων. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Β΄, μέρος β΄, σελ. 223, Αθήναι 1932.
108. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία 20ή εις την προς Εφεσίους, δ΄, Migne P.G. 62, 139-140.
109. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος εις νεωτέραν χηρεύσασαν, 2, Άπαντα των Αγίων Πατέρων, τόμ. 8, σελ. 72 κε.
110. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος προς την αυτήν περί μονανδρίας, ένθ. Αν., 1, σ. 87-88.
111. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί ιεροσύνης, Λόγος πρώτος, ε΄, Migne P.G. 48, 624.
112. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία πέμπτη εις την Β΄ Θεσσαλονικείς, α΄, Migne P.G. 62, 493.
113. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΞΒ΄ εις το κατά Ιωάννην, ε΄, Migne P.G. 59, 348.
114. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί ιερωσύνης, Λόγος πρώτος, ε΄, Migne P.G. 48, 625.
115. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΝΘ΄ εις το κατά Ματθαίον, ζ΄, Migne P.G. 58, 583.
116. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία περί παίδων ανατροφής, ζ΄, Migne P.G. 51, 327.
117. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Προς πιστόν πατέρα, Λόγος τρίτος, ιβ΄, Migne P.G. 47, 369.
118. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία Ξς΄ εις την Γένεσιν, δ΄, Migne P.G. 54, 570.
119. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΚΑ΄ Εις τους ανδριάντας, γ΄, Migne P.G. 49,217.
120. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία ΙΓ΄ Εις το κατά Ιωάννην, δ΄, Migne P.G. 59, 90.
121. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εγκώμιον εις τον άγιον ιερομάρτυρα Ιγνάτιον τον Θεοφόρον, δ΄, Migne P.G. 50, 591.
122. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί Παίδων ανατροφής, γ΄, Migne P.G. 51, 323.
123. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις την προς Τιμόθεον επιστολήν πρώτην, Ομιλία Θ΄, β΄, Migne P.G. 62, 546.
124. Μιχαήλ Γαλανού, Οι βίοι των Αγίων, τεύχος ΙΑ΄, σ. 69, Αθήναι 1951.
125. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ομιλία εις τον Ψαλμόν Θ΄, 2, Άπαντα των Αγίων Πατέρων, τόμ. 54, σ. 43.
126. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις την Α΄ προς Τιμόθεον, Ομιλία Θ΄, β΄, Migne P.G. 62, 548.
127. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις Οζίαν, Ομιλία Δ΄, β΄, Migne P.G. 56, 123.
128. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις την προς Εφεσίους, Ομιλία ΚΑ΄, β΄, Migne P.G. 62, 151.

προηγούμενη σελίδα
Σελίδα 6 από 6
επόμενη σελίδα
Β 
Up
Β 
Β 
Β 
Αυτό το ebook είναι της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη και δημοσιεύεται στην Ματιά με την άδεια της. Εμείς από αυτές τις γραμμές θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την συγγραφέα του για την άδεια δημοσίευσης που μας έδωσε.
Τα πνευματικά δικαιώματα του ανήκουν στην συγγραφέα του, Αμαλία Κ. Ηλιάδη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική, περιληπτική, κατά παράφραση ή διασκευή και απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα. (Νόμος 2121/1993 & διεθνής σύμβαση της Βέρνης που έχει κυρωθεί με τον Ν.100/1975).
Για να μάθετε για την Αμαλία Κ. Ηλιάδη κάντε κλικ εδώ.
Β 
Β 
Β 
Περιεχόμενα Βιβλίου
Β 
Δείτε:
Διάφορα
Θρησκεία
Πρόσωπα
Ημέρες
Έγραψαν
Λέξεις
Τόποι
Έθιμα
e-books
Β 
Δείτε επίσης:
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Α
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου - Μέρος Β
Σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης
Αδόλφος Χίτλερ: ο ηγέτης και η εποχή του
Ο θρύλος του θανάτου των Μοναχών
Μαρτυρολόγια και Συναξάρια απ’ τα πρωτοχριστιανικά χρόνια έως τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Διηγήσεις και βίοι Αγίων Γυναικών
Σχέσεις μητέρας - γιου στο πρώιμο Βυζάντιο
Μουσειοπαιδαγωγική - Μουσείο και Αγωγή
Βερολίνο
Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου (Μέρος Γ)
Μετέωρα
Το γυμνό στην Τέχνη
Αρχαιότητα
Το σχολείο ως πολυδύναμος πολιτιστικός οργανισμός
Παλιννόστηση στις γλυκές πατρίδες 1918 - 1922
Οι κανονισμοί των ορφανοτροφείων ΑΡΡΕΝΩΝ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ και ΘΗΛΕΩΝ-ΧΑΛΚΗΣ 1921
Στοιχεία θεατρικής παιδείας
Γιορτές αγλύκαντες
Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
Η ακάνθινη απειλή
Β 
Β 
Β 
Αναζήτηση
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ΆΡΚΕΣΙΣ
Β 
Β