Ο Αριστοτέλης είπε (IV)

Είναι αδύνατον να υπάρξει πόλη...