Ο β’ ελληνικός εποικισμός 8ος-6ος αι. π.Χ.

Ο χώρος της αποικιακής εξάπλωσης ήταν οι ακτές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου...