Η περίοδος της Εικονομαχίας 726-843μ.Χ.

Η Σύνοδος της Ιέρειας το 754 μ.Χ. καταδικάζει τη λατρεία των εικόνων και αναθεματίζει τους οπαδούς της...