Τα ζώα στα αρχαία III

αλώπηξ, βούς, αγελάς, αίξ...