Τα ζώα στα αρχαία XI

καρκίνος, κάνθαρος, σμαρίς...