Μέρες με λιγοστόν άρτον αλλά πλούσια τηλεοπτικά θεάματα