Πολυτεχνίτης κι Ερημοσπίτης – Jack of All Trades, Master of None – 1963