Αρχή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Αρχή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου

Την Αρχή της Ινδίκτου τη γιορτάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου. Ίνδικτος ονομάζεται το Εκκλησιαστικό Έτος.

Γράφει: Matia Gr
Αρχή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου

Το Εκκλησιαστικό Έτος ονομάζεται Ίνδικτος και την Αρχή της Ινδίκτου τη γιορτάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου.

Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο του Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Δημοσιεύεται στη Ματιά με την άδεια του αγιογράφου, για την οποία και τον ευχαριστούμε θερμά.

Τι είναι η Ίνδικτος και γιατί γιορτάζουμε την Αρχή της Ινδίκτου; Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί, ότι η αγία Εκκλησία του Χριστού γιορτάζει σήμερα την Ινδικτίωνα, την αρχή της Ινδίκτου, για τρεις λόγους.

Πρώτον, επειδή είναι επίσης η αρχή του νέου έτους. Γι’ αυτό και μεταξύ των παλαιών Ρωμαίων εορταζόταν πολύ από αρχαιοτάτων χρόνων. Και στη ρωμαϊκή, δηλαδή στη λατινική γλώσσα, Ινδικτίων σημαίνει ορισμός.

Δεύτερον, η Εκκλησία την εορτάζει, επειδή την ημέρα αυτή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πήγε στη συναγωγή των Ιουδαίων και του δόθηκε το βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ’). Το οποίο βιβλίο ο Κύριος, το άνοιξε, και θαυματουργικά, βρήκε αμέσως το χωρίο στην αρχή του 61ου κεφαλαίου του βιβλίου του Ησαΐα, στο οποίο είναι γραμμένα για τον Ίδιο τον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού τα παρακάτω λόγια:

“Πνεύμα Kυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Kυρίου δεκτόν”.

Και αφού ο Κύριος διάβασε τα λόγια που ήταν γραμμένα για Εκείνον, έκλεισε το βιβλίο και το έδωσε στον υπηρέτη. Κατόπιν κάθισε και είπε στον λαό: “ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία”. Και ο λαός, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θαύμασε ακούγοντας τα χαριτωμένα λόγια του Κυρίου.

  Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Υπάρχει και τρίτος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία του Χριστού γιορτάζει σήμερα την Αρχή της Ινδίκτου, την αρχή του νέου έτους: ώστε με την δοξολογία και τη δέηση που προσφέρουμε στον Θεό κατά την εορτή αυτή, ο Θεός να γίνει ευσπλαχνικός μαζί μας και να ευλογήσει το νέο έτος και να μας χαρίσει μια χρονιά ευτυχισμένη και γεμάτη με όλα τα σωματικά αγαθά. Και να φωτίσει τον νου μας, ώστε να περάσουμε όλο το έτος με καθαρή και καλή συνείδηση και να ευαρεστήσουμε τον Θεό τηρώντας τις εντολές Του. Και έτσι να απολαύσουμε και τα αιώνια αγαθά στον Ουρανό, στην αιώνια ζωή.

Απολυτίκιο Αρχής της Ινδίκτου

Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς.

Απολυτίκιο Αρχής της Ινδίκτου (αρχή του νέου  Εκκλησιαστικού έτους) - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αρχής της Ινδίκτου (αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους) – 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αρχή της Ινδίκτου Κοντάκιο

Ήχος γ’ Η Παρθένος σήμερον

Ο αρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, και καιρούς ο θέμενος, εν τη αυτού εξουσία, δώρησαι, τω φιλοχρίστω λαώ σου νίκας· έτους δε, τας τε εισόδους και τας εξόδους, ευλογήσαις κατευθύνων, ημών τα έργα προς θείον σου θέλημα.

Αρχή της Ινδίκτου Μεγαλυνάριο

Άναρχε τρισήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον, της νέας περιόδου, τας αγαθάς σου δόσεις πάσι δωρούμενος.

Αρχή της Ινδίκτου Κάθισμα

Ήχος πλάγιος δ’ Την Σοφίαν και Λόγον

Ο καιρούς καρποφόρους και υετούς, ουρανόθεν παρέχων τοις επί γης, και νυν προσδεχόμενος, τας αιτήσεις των δούλων σου, από πάσης λύτρωσαι, ανάγκης την πόλιν σου, οι οικτιρμοί και γαρ σου, εις πάντα τα έργα σου. Όθεν τας εισόδους, ευλογών και εξόδους, τα έργα κατεύθυνον εφ᾿ ημάς των χειρών ημών, και πταισμάτων την άφεσιν, δώρησαι ημίν ο Θεός· συ γαρ εξ ουκ όντων τα σύμπαντα, ως δυνατός εις το είναι παρήγαγες.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.