Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες

Τη μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων τιμούμε στις 22 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες.

Περί το 395, όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος, βρέθηκαν κρυμμένα στη γη τα τίμια λείψανα κάποιων Μαρτύρων. Ήταν σε ένα πρωτοχριστιανικό κοιμητήριο στην περιοχή Ευγενίου της Κωνσταντινούπολης. Πολλά θαύματα έγιναν και πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν.

Μετά από πολλά χρόνια, πριν το 610 όταν ακόμη ζούσε ο Πατριάρχης Θωμάς Κωνσταντινουπόλεως, έγινε θεία αποκάλυψη σε έναν ευσεβή και καλλιγράφο κληρικό τον Νικόλαο. Πάλι εκεί, στην περιοχή Ευγενίου της Κωνσταντινούπολης, βρέθηκαν θαμμένα και τα τίμια λείψανα των Αποστόλων Aνδρονίκου και Iουνίας που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο 16ο κεφάλαιο της επιστολής του προς Ρωμαίους.

“Aσπάσασθε Aνδρόνικον και Iουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες εισίν επίσημοι εν τοις Aποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Xριστώ”.

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Γιορτή

Τη μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων τιμούμε στις 22 Φεβρουαρίου.

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Απολυτίκιο

(ήχος α’. Τον τάφον σου Σωτήρ)
Ως ρόδα νοητά και χαρίτων ταμεία, εφάνησαν εκ γης τα σεπτά υμών σκήνη, πανένδοξοι μάρτυρες Εκκλησίας εδραίωμα, διαπνέοντα, των ιαμάτων την χάριν και παρέχοντα οσμήν ζωής τοις εκ πόθου υμάς μακαρίζουσι.

Απολυτίκιο Μνήμης των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Μνήμης των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
22 Φεβρουαρίου....">

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Κοντάκιο

(ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον)
Εκ της γης εκλάμψαντες, φωστήρος δίκην, ασεβείας άπασαν, απεμειώσατε αχλύν, και τους πιστούς εφωτίσατε, Μάρτυρες θείοι, Τριάδος υπέρμαχοι.

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Μεγαλυνάριο

Ήνθησαν ως κρίνα μυροβαφή, τα λείψανα ήδη, εν τω κόσμω υμών σεπτώς, και της αφθαρσίας, τη νοητή ευπνοία, Μάρτυρες του Κυρίου, ημάς ευφραίνουσι.

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Οίκος

Ως ρόδα μέσον ακανθών τα λείψανα, ανθούντα οσμήν ορθοδοξίας πηγάζετε εν κόσμω, Μάρτυρες ένδοξοι σεπτοί, κόσμου τα ωραία αρνησάμενοι καλώς, βασάνους υπεμείνατε, Βασιλείς ανομούντας ηλέγξατε, τον Βασιλέα και Δεσπότην των απάντων κηρύξαντες μετά παρρησίας· διά τούτο ουρανού τα κάλλη ορώντες, εκτενώς υπέρ ημών την ικεσίαν τω Βασιλεί των αιώνων προσάγετε, των τελούντων υμών τα μνημόσυνα, Μάρτυρες θείοι, Τριάδος υπέρμαχοι.

Οι εν τοις Ευγενίου ευρεθέντες Μάρτυρες. Στίχοι

Φανέντες εκ γης Μάρτυρες κεκρυμμένοι,
Αίρουσι πάσαν εκ προσώπου γης βλάβην.
Εικάδα δευτερίην ανά σεπτά φάνη χθονός οστά

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες