Προσευχή για προστασία από σεισμό .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Προσευχή για προστασία από σεισμό

Προσευχή που μπορούμε να κάνουμε για σεισμούς

Γράφει: Matia Gr
Προσευχή για προστασία από σεισμό

Ο Θεός ο μέγας, και φοβερός, και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων.
Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμειν.
Ο απτόμενος των ορέων και καπνίζονται.
Ο σείων την υπ’ ουρανών εκ θεμελίων, οι δε στύλοι αυτής ου σαλεύονται.
Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ήδρασται δε τω σω νεύματι.
Ον πάντα φρίσσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου.
Ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόν τε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου.
Αυτός μνήσθητι των οικτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από του αιώνος εισί.
Στήριξον την κτίσιν, στερέωσον την γην, παύσον τον κλόνον αυτής, έδρασον την δονηθείσαν οικουμένην, και μη συναπολέσης ημάς ταις ανομίαις ημών, μηδέ καταδικάσης ημάς ταις αμαρτίαις ημών, εν τοις κατωτάτοις της γης.
Ότι συ ει ο Θεός ημών, Θεός του ελεείν και σώζειν, και συ την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.