Ματιά

Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τιμούμε στις 18 Μαρτίου.

Άγιος Κύριλλος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τιμούμε στις 18 Μαρτίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων:

Στολήν την ένθεον, αμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος, όθεν ενδιέπρεψας, ευσεβείας τοις δόγμασι, και πιστώς εσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον, και νυν υπέρ ημών εκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ιεράρχα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων:

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Κύριλλε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/rlG0-DT2coY

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα