Ματιά

Άγιος Στέφανος ο Νέος, ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού, τιμούμε στις 28 Νοεμβρίου.

Άγιος Στέφανος ο Νέος, ο Ομολογητής

Εορτή του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού

Τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού, τιμούμε στις 28 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού

Ασκητικώς προγυμνασθείς εν τω όρει, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις, τη πανοπλία ώλεσας παμμάκαρ του Σταυρού. Αύθις δε προς άθλησιν, ανδρικώς απεδύσω, κτείνας τον Κοπρώνυμον, τω της Πίστεως ξίφει· και δι’ αμφοίν εστέφθης εκ Θεού, Οσιομάρτυς αοίδιμε Στέφανε.

https://youtu.be/gLSJVpIWHks

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού

Θείαν άσκησιν ενδεδειγμένος, σκεύος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταις σεπταίς αναβάσεσι· και του Χριστού την εικόνα σεβόμενος, μαρτυρικής ηξιώθης φαιδρότητος. Θείε Στέφανε, εν όπλω ημάς στεφάνωσον της θείας ευδοκίας τους υμνούντας σε.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων