Ματιά

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός

Τη μνήμη του Αγίου Τίτου του θαυματουργού τιμούμε στις 2 Απριλίου.

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός

Τη μνήμη του Αγίου Τίτου του θαυματουργού τιμούμε στις 2 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Τίτου του θαυματουργού:

Ανατεθείς από παιδός τω Κυρίω, αγγελικώς επολιτεύσω εν κόσμω, και των θαυμάτων είληφας την χάριν εκ Θεού, όθεν εχρημάτισας μοναζόντων αλείπτης, Τίτε παμμακάριστε και σοφός οικονόμος. Αλλά μη παύση Πάτερ εκτενώς, υπέρ του κόσμου, Θεόν ιλεούμενος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Τίτου του θαυματουργού:

Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Τίτε το πνεύμα σου.

https://youtu.be/h7snaJ_9SH0

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα