Ματιά

Μαρία η Μαγδαληνή η Μυροφόρος και Ισαπόστολος

Τη μνήμη της Ισαποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής τιμούμε στις 22 Ιουλίου

Γράφει: E Α
Μαρία η Μαγδαληνή η Μυροφόρος και Ισαπόστολος

Μαρία η Μαγδαληνή. Βίος

Η Μαρία η Μαγδαληνή ονομαζόταν έτσι επειδή καταγόταν από την πόλη Μάγδαλα της Γαλιλαίας, κοντά στην Τιβεριάδα. Ήταν μία από τις Μυροφόρες και την τιμούμε ως Ισαπόστολο.

Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν δαιμονισμένη και οι δαίμονες την τυραννούσαν πολύ. Ο Ιησούς Χριστός την θεράπευσε βγάζοντας τα επτά δαιμόνια και από τότε τον ακολουθούσε παντού ως Μαθήτριά Του. Πρώτη αυτή έμαθε για την Ανάσταση του Χριστού και έτρεξε και κήρυξε την Ανάσταση στους Μαθητές και πρώτη αυτή είδε τον Αναστάντα Χριστό. Τότε έπεσε στα πόδια Του και Τον άκουσε να της λέει “μη μου άπτου”.

Μετά την ανάληψη του Χριστού πήγε στη Ρώμη στον αυτοκράτορα Τιβέριο και θεράπευσε το μάτι του. Επίσης κατήγγειλε στον Τιβέριο τον Πιλάτο και τους αρχιερείς για την άδικη σταύρωση του Χριστού κι αυτός τους θανάτωσε.

Η Μαρία η Μαγδαληνή πέθανε στην Έφεσο όπου κήρυττε την Χριστιανική Πίστη. Εκεί την έθαψε ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αργότερα ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, πήρε το λείψανό της στην Κωνσταντινούπολη.

Μαρία η Μαγδαληνή. Γιορτή

Τη μνήμη της Ισαποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής τιμούμε στις 22 Ιουλίου.

Μαρία η Μαγδαληνή. Ύμνοι

Μαρία η Μαγδαληνή. Απολυτίκιο

Ήχος α’ (τον τάφον σου Σωτήρ)

Χριστώ τω δι᾽ ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνή Μανδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα, όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, ανευφημούμέν σε πίστει, και πόθω γεραίρομεν.

Μαρία η Μαγδαληνή. Απολυτίκιο

Ήχος α’ (τον τάφον σου Σωτήρ)

Χριστώ τω δι’ ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, σεμνή Μαγδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τα δικαιώματα, και τους νόμους φυλάττουσα. όθεν σήμερον, την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν

https://www.youtube.com/watch?v=hz9fntzrUak

Μαρία η Μαγδαληνή. Κοντάκιο

Ήχος πλ. δ’ Τη υπερμάχω

Ως Μυροφόρον του Σωτήρος και Μαθήτριαν Μαγδαληνή και Αποστόλων ισοστάσιον. Ανυμνούμεν σε Μαρία και εκβοώμεν. Παρρησίαν κεκτημένη προς τον Κύριον. Καθικέτευε λυτρούσθαι πάσης θλίψεως Τους βοώντας σοι. χαίροις Λόγου Μαθήτρια.

Μαρία η Μαγδαληνή. Κοντάκιο

Ήχος β’ Ότε εκ του ξύλου

Μύροις των θερμών σου πρεσβειών, ω Μαγδαληνή Μυροφόρε, Χριστόν ιλέωσαι, τον φιλανθρωπότατον, Θεόν δεόμεθα, όπως πάσης ρυώμεθα, ανάγκης και βλάβης, και ποικίλων θλίψεων, και περιστάσεων, πάντες οι τη ση προστασία, σπεύδοντες εν πίστει Μαρία, και τους σους καμάτους μακαρίζοντες.

Μαρία η Μαγδαληνή. Κοντάκιο

Ήχος δ’ Ο υψωθείς

Ο υπερούσιος Θεός εν τω κόσμω, μετά σαρκός επιφοιτών Μυροφόρε, σε αληθή Μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν, προς αυτόν κεκτημένην, όθεν και ιάματα, απετέλεσας πλείστα· και μεταστάσα νυν εν ουρανοίς, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα