Το αλφαβητάρι της σωτηρίας, Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Αρχήν νόμιζε των όλων είναι Θεόν. Βέβαιον ουδέν εν βίω δόκει πέλειν. Γονείς τιμών μάλιστα Θεόν φοβού...