Αρχική Ματιά
Νέο στη Ματιά
  ΕΙΔΑ .:ΤΑΞΙΔΙΑ .:ΣΥΝΤΑΓΕΣ .:ΒΙΒΛΙΑ .:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ .:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ .:ΔΙΑΦΟΡΑ .:ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .:ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  
 
 
 
Ύμνοι και Προσευχές... Αρχική Βιβλιοθήκης ...Ύμνοι των Χριστουγέννων!
Για να επιστρέψετε στo Ύμνοι και Προσευχές κάντε κλικ εδώ! Για να επιστρέψετε στην Θρησκεία κάντε κλικ εδώ!
 

Κοντάκιο Χριστουγέννων

Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει,
και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει
άγγελοι ΅ετά ποι΅ένων δοξολογούσι,
΅άγοι δέ ΅ετά αστέρος οδοιπορούσι
δι’ η΅άς γάρ εγεννήθη
παιδίον νέον, Ο πρό αιώνων Θεός.

Τήν Εδέ΅ Βηθλεέ΅ ήνοιξε, δεύτε ίδω΅εν
τήν τρυφήν εν κρυφή ηύρα΅εν, δεύτε λάβω΅εν
τά τού παραδείσου εντός τού σπηλαίου
εκεί εφάνη ρίζα απότιστος βλαστάνουσα άφεσιν,
εκεί ηυρέθη φρέαρ ανόρυκτον,
ού πιείν Δαβίδ πρίν επεθυ΅ησεν
εκεί παρθένος τεκούσα βρέφος
τήν δίψαν έπαυσεν ευθύς τήν τού Αδά΅ και τού Δαβίδ
διά τούτο πρός τούτο επειχθώ΅εν, πού ετέχθη
παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.

Ο πατήρ τής ΅ητρός γνώ΅η υιός εγένετο
Ο σωτήρ τών βρεφών βρέφος εν φάτνη έκειτο
όν κατανοούσα φησίν η τεκούσα
«Ειπέ ΅οι, τέκνον, πώς ενεσπάρης μοι, ή πώς ενεφύης μοι;
ορώ σέ, σπλάγχνον, και καταπλήττο΅αι,
ότι γαλουχώ και ου νενυ΅φευ΅αι
και σέ μέν βλέπω μετά σπαργάνων,
τήν παρθενίαν δέ ακ΅ήν εσφραγισ΅ένην θεωρώ
σύ γάρ ταύτην φυλάξας εγεννήθης ευδοκήσας
παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.

Υψηλέ βασιλεύ, τί σοί και τοίς πτωχεύσασι;
ποιητά ουρανού, τί πρός γηίνους ήλυθας;
σπηλαίου ηράσθης, ή φάτνη ετέρφθης;
Ιδού ούκ εστι τόπος τή δούλη σου εν τώ καταλύ΅ατι
ου λέγω τόπον, αλλ΄ουδέ σπήλαιον,
ότι και αυτό τούτο αλλότριον
και τή μέν Σάρρα τεκούση βρέφος
εδόθη κλήρος γής πολύς, ε΅οί δέ ουδέ φωλεός
εχρησά΅ην το άντρον, ό κατώκησας βουλήσει
παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.

 

Απολυτίκιο Χριστουγέννων

Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός υμών
ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως.
Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες
υπό αστέρος εδιδάσκοντο.

Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης
και σε γιγνώσκειν εξ ύψους ανατολήν.
Κύριε δόξα Σοι.

 

Η Παρθένος σήμερον

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,
και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.

’γγελοι, μετά ποιμένων δοξολογούσι.

Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι.

Δι' ημάς γαρ εγεννήθη, παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

 
 
Δείτε:
Ύμνοι και Προσευχές
Διάφορα
Βίοι Αγίων
Μεγάλες Εορτές
Ναοί και Μονές
Ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία
 
Δείτε επίσης:
Ύμνοι των Χριστουγέννων
 
 
Αναζήτηση
 
 
Δείτε το Αφιέρωμα της Ματιάς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, κάνοντας κλικ εδώ!
 
Up
 
 
 
Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Πλοηγηθείτε | Λάβετε Μέρος | Δημιουργία και Ανάπτυξη ’ΡΚΕΣΙΣ