Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου) .: Έγραψαν .: Ματιά
 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου)

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που έψαλλαν στο Βυζάντιο. Ο κάθε στίχος στα βυζαντινά κάλαντα ξεκινάει με ένα γράμμα της αλφαβήτας (Α,Β,Γ, … Ω) και μετά από το στίχο έχουμε την επωδό με το ερουρέμ ( ή τεριρέμ )

Γράφει: Matia Gr
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου)

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου) – Α’ Εκδοχή

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν

Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαί

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντω και Κύριον

Εξ ανατολών μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια

Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον

Ήνεγγεν αστήρν μάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόμισεν

Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος

Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλω εξεπλάγη ο δείλαιος

Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον Κύριον

Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος;

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, ο εν ουρανοίς επεδήμησεν

Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε, άγγελος Κυρίου ελάλησεν

Ξένον και παράδοξον άκουσμα και η συγκατάβασις άρρητος

Ο μακροθυμίσας και εύσπλαχνος, πάντων υπομένει τα πταίσματα

Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν άγγλοι αυτού ανυμνήτωσαν

Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον βασιλέα μέγαν και ένδοξον

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγύρίζει κι ευφραίνεται

Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαμα

Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον των πάντων δεσπότην και άνακτα

Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαμψε

Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται

Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ημών, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον

Ω Παρθενομήτορ και Δέσποινα, σώζε του εις Σε καταφεύγοντας.

https://www.youtube.com/watch?v=zKZKEqd4lVQ

Κεριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου) – Β’ Εκδοχή

Άναρχος Θεός, καταβεβηκέν, και εν τη Παρθένω κατώκησεν.

Τέρι ριριρέμ, τέρι ριριρέμ, τεμ και ανανές, χαίρε Δέσποινα.

Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθες τον Αδάμ αναπλάσασθαι.
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρετε, τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε.

Τέρι ριριρέμ, τέρι ριριρέμ, τεμ και ανανές, χαίρε Άχραντε.

Δέξου Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντων και Κύριον.
Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζουσιν άξια.

Τέρι ριριρέμ, τέρι ριριρέμ, τεμ και ανανές, χαίρε Δέσποινα.

Φως εν το σπηλαίω ανέτειλε, και τοις εν τω σκότει επέλαμψε.
Ω Παρθενομήτωρ και Δέσποινα, σώζε τους εις Σε καταφεύγοντας.

Τέρι ριριρέμ, τέρι ριριρέμ, τεμ και ανανές, χαίρε Άχραντε.
Τέρι ριριρέμ, τέρι ριριρέμ, τεμ και ανανές, χαίρε Δέσποινα.

https://www.youtube.com/watch?v=z3pMkbVvuAU

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντων και Κύριον

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ήνεγγεν αστήρ μάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόμισεν

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλως εξεπλάγη ο δείλαιος

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον Κύριον:

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος;

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, ο εν ουρανοίς επεδήμησεν

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε, άγγελος Κυρίου ελάλησεν

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ξένον και παράδοξον άκουσμα και η συγκατάβασις άρρητος

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ο μακροθυμήσας και εύσπλαχνος, πάντων υπομένει τα πταίσματα

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν άγγελοι αυτού ανυμνήτωσαν

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον βασιλέα μέγαν και ένδοξον

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαμα

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον των πάντων δεσπότην και άνακτα

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαμψε

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ημών, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον

Έρουρεμ, έρουρεμ έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ω Παρθενομήτορ και Δέσποινα, σώζε τους εις Σε καταφεύγοντας

Κεριά

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.