Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Βυζαντίου (Κοτυωρών Πόντου)

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων που έψαλλαν στο Βυζάντιο. Ο κάθε στίχος στα βυζαντινά κάλαντα ξεκινάει με ένα γράμμα της αλφαβήτας (Α,Β,Γ, ... Ω) και μετά από το στίχο έχουμε την επωδό με το ερουρέμ ( ή τεριρέμ )