Μέρη του σώματος III

τα ακρωτήρια, η χείρ, ο λιχανός...