ότι ή ό,τι

ότι (ειδικός σύνδεσμος) ή ό,τι (αναφορική αντωνυμία)