Η γυναίκα του αεροπόρου – La femme de l’aviateur – The aviator’s wife – 1981