Άγιος Λέων ο Πάπας Ρώμης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Λέων ο Πάπας Ρώμης

Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης τιμούμε στις 18 Φεβρουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης τιμούμε στις 18 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης:

Θείας πίστεως, ορθοδοξία, υπεστήριξας, την Εκκλησίαν, ως πολύφωνον του πνεύματος όργανον εκ γαρ Δυσμών αναλάμψας ως ήλιος, αιρετικών την απάτην εμείωσας, Λέων Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης:

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης:

Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας Διδάσκαλε και σεμνότητος, της οικουμένης ο φωστήρ, των ορθοδόξων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Λέον σοφέ, ταις διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα του Πνεύματος· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Λέοντος Πάπα Ρώμης - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Λέοντος Πάπα Ρώμης – 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
18 Φεβρουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα