Η ενδεκάτη εντολή

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Η ενδεκάτη εντολή!