Η νηστεία, τα “πρέπει” και ο θείος έρωτας

Ο Θεός δεν βλέπει μόνον τι κάνουμε, αλλά οπωσδήποτε τον σκοπό για τον οποίο το κάνουμε. Από τον σκοπό κρίνεται το έργο μας εάν είναι αγαθό ή κακό. Έτσι λοιπόν, η νηστεία αυτή καθ’ εαυτή δεν είναι ούτε αγαθή ούτε κακή· ο σκοπός για τον οποίο ασκείται, την καθιστά κακή ή αγαθή.