Παναγία (Η πλατυτέρα)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.