Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ

Στις 17 Δεκεμβρίου τιμούμε τη μνήμη του Προφήτη Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων Ανανία, Αζαρία και Μιχαήλ, προστάτων του Πυροσβεστικού Σώματος

Γράφει: E Α
Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Άγιοι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Βίος

Ο Προφήτης Δανιήλ είχε καταγωγή από την βασιλική φυλή του Ιούδα.

Περί το 599πΧ επί βασιλείας Ιωακείμ (που αναφέρεται στις πηγές και ως Ιωαχήμ ή Ιεχώνιος), ο προφήτης Δανιήλ και οι Άγιοι Τρεις Παίδες αιχμαλωτίστηκαν από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Αυτοί, μαζί με μεγάλο πλήθος Ιουδαίων, μεταφέρθηκαν στην Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσωρ ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτάσαρ, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβδεναγώ και τους έκαμε υπηρέτες του.

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, καταγόντουσαν κι αυτοί από την φυλή του Ιούδα. Δίπλα στον Ναβουχοδονόσωρ σπούδασαν την αρχαία χαλδαϊκή γλώσσα και σοφία και με την ευλογία του Θεού τα έμαθαν πολύ καλά, καλύτερα ακόμη κι από τους ίδιους τους Χαλδαίους. Όλοι τους θαύμαζαν και οι γονείς παρότρυναν τα παιδιά τους να είναι μελετηρά σαν αυτά τα τέσσερα παιδιά που ξεχώριζαν στα γράμματα, στην φρόνηση και στη σοφία.

Ο Προφήτης Δανιήλ, αν και πολύ μικρός, ήταν ο μόνος στο Βασίλειο που κατάφερε να εξηγήσει στον Ναβουχοδονόσορα την παράδοξη εικόνα που είδε στον ύπνο του.

Ο Προφήτης Δανιήλ επιθυμούσε να απελευθερωθούν οι Ιουδαίοι από την σκλαβιά των Βαβυλωνίων. Δίδασκε στους συμπατριώτες του τα θεία γράμματα, έκανε κατήχηση και τρεις φορές την ημέρα προσευχόταν στον Θεό.

Ο βασιλιάς έδωσε διαταγή για 30 ημέρες να μη ζητήσει κανείς τίποτε, ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους, παρά μόνο από τον βασιλιά. Ο Δανιήλ δεν υπάκουσε, αλλά συνέχισε κανονικά να προσεύχεται καθημερινά. Έτσι τον συνέλαβαν και τον έριξαν στον λάκκο των λεόντων. Με τη δύναμη του Θεού, τα τρομερά λιοντάρια έγιναν τόσο ήμερα, που έγλυφαν τον Προφήτη Δανιήλ και έπαιζαν μαζί του. Ήταν λες και έβλεπες τον ποιμένα με το κοπάδι του.

Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσωρ έφτιαξε μια χρυσή εικόνα του εαυτού του και διέταξε όλοι οι υπήκοοι να την προσκυνούν. Οι Άγιοι Τρεις Παίδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ αρνήθηκαν και είπαν ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και μόνο Εκείνον προσκυνούν. Τους έβαλαν μέσα σε ένα καμίνι στο οποίο έκαιγε πολύ μεγάλη φωτιά. Άγγελος Κυρίου πήγε δίπλα τους και μετέβαλλε την πυρά της καμίνου σε δροσιά. Ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους δεν βλάφτηκε από την φωτιά. Οι Τρεις Παίδες ήταν αγαθοί, ενάρετοι και μικροί σε ηλικία, και μέσα στην κάμινο έψαλλαν ύμνους στον Θεό και χόρευαν χαρούμενοι.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ

Το θαύμα με τους Τρείς Παίδες εν Καμίνω είναι προτύπωση της Αειπαρθενίας της Θεοτόκου, που ήταν Παρθένος πριν τον τόκο, κατά τον τόκο και αφού γέννησε τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Οι Τρείς Παίδες έφτασαν σε μεγάλη ηλικία και πέθαναν ως σεβαστοί γέροντες. Ο Προφήτης Δανιήλ έζησε μέχρι τις ημέρες του Κύρου του βασιλέα των Περσών. Κατάφερε να πείσει τον Κύρο να ανοικοδομήσει ξανά τον Ναό ( Δεύτερος Ναός του Σολομώντα ) και να επιστρέψουν οι Ιουδαίοι στην πατρίδα τους. Ο Προφήτης Δανιήλ πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Γιορτή και Άγιοι Προστάτες

Στις 17 Δεκεμβρίου τιμούμε τη μνήμη του Προφήτη Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων Ανανία, Αζαρία και Μιχαήλ.

Οι Τρεις Παίδες εν καμίνω είναι προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ύμνοι

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Απολυτίκιο

Ήχος β’

Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα! εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, οι άγιοι τρεις παίδες ηγάλλοντο· και ο Προφήτης Δανιήλ, λεόντωv ποιμήv, ως προβάτων εδείκνυτο. Ταίς αυτών ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Κοντάκιο

Ήχος γ’ (η Παρθένος σήμερον)

Καθαρθείσα Πνεύματι, η καθαρά σου καρδία, προφητείας γέγονε, φαεινοτάτης δοχείον· βλέπεις γαρ ως ενεστώτα τα μακράν όντα, λέοντας, αποφιμοίς δε βληθείς εν λάκκω· διά τούτό σε τιμώμεν, Προφήτα Μάκαρ, Δανιήλ Ένδοξε.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Κοντάκιο

Ήχος πλάγιος β’

Χειρόγραφον εικόνα μη σεβασθέντες, αλλ᾽ αγράφω ουσία θωρακισθέvτες, τρισμακάριοι εν τω σκάμματι, του πυρός εδοξάσθητε· εν μέσω δε φλογός, αvυποστάτου ιστάμεvοι, Θεόν επεκαλείσθε· Τάχυνοv ω οικτίρμωv, και σπεύσον ως ελεήμωv, εις τηv βοήθειαν ημώv, ότι δύνασαι βουλόμενος.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Κάθισμα

Ήχος πλάγιος δ’ (την Σοφίαν και Λόγον)

Προφητείας την χάριν πεπλουτηκώς, της Παρθένου τον Τόκον σκιαγραφείς, και λύεις ονείρατα, των κρατούντων σαφέστατα, εμβληθείς δε λάκκω, ως Μάρτυς εδίδαξας, παραδόξως Μάκαρ, νηστεύειν τους λέοντας· όθεν καταστρέψας, των αθέων το σέβας, τον δράκοντα έκτεινας, αριστεύσας λαμπρότατα, Δανιήλ Αξιάγαστε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Οίκος

Εκτεινόν σου την χείρα, ης πάλαι έλαβον πείραν Αιγύπτιοι πολεμούντες, και Εβραίοι πολεμούμενοι, μη καταλίπης ημάς, και καταπίη ημάς θάνατος, ο διψών ημάς, και Σατάν ο μισών ημάς, αλλ’ έγγισον ημίν, και φείσαι των ψυχών ημών, ως εφείσω ποτέ των Παίδων σου, των εν Βαβυλώνι απαύστως ανυμνούντων σε, και βληθέντων υπέρ σου εις την κάμινον, και εκ ταύτης κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ο οικτίρμων, και σπεύσον ως ελεήμων, εις την βοήθειαν ημών, ότι δύνασαι βουλόμενος.

Ο ύμνος που έψαλλαν οι τρεις παίδες εν καμίνω (Τον Κύριον υμνείτε)

Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριον, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, ύδατα τα υπεράνω τον ουρανόν, πάσαι αι Δυνάμεις Κυρίου, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, φως και σκότος, νύκτες και ημέραι, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, πυρ και καύμα, ψύχος και καύσων, τόν Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, πάχναι και χιόνες, αστραπαί και νεφέλαι τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, πηγαί, θάλασσα, και ποταμοί, κήτη, και πάντα τα κινούμενα εν τοις ύδασι, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, Ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, Ανανία, Αζαρία, και Μισαήλ, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογείτε, Απόστολοι, Προφήται, και Μάρτυρες Κυρίου, τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνείτε, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν, και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνούμεν, και δοξολογούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Αινούμεν, ευλογούμεν, και προσκυνούμεν τον Κύριον.
Τον Κύριον υμνούμεν, και δοξολογούμεν εις πάντας τους αιώνας.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα