Ματιά

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου τιμούμε στις 20 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

Εορτή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου τιμούμε στις 20 Δεκεμβρίου.

Την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου τιμούμε στις 29 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Θείω έρωτι επτερωμένος, του σε ψαύσαντος χερσίν αχράντοις θεοφόρος ανεδείχθης, Ιγνάτιε· και εν τη Δύσει τελέσας τον δρόμον σου, προς την ανέσπερον λήξιν εσκήνωσας. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ιγνάτιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Απολυτίκιο της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου

Ως θησαυρόν πλουτοποιών δωρημάτων, την των λειψάνων σου μυρίπνοον θήκην, τη ποίμνη σου μετήγαγον εκ Ρώμης ευσεβώς, ώσπερ την επάνοδον, εορτάζοντες πόθω, χάριν αρυόμεθα, πολλαπλών ιαμάτων, τους σους αγώνας μέλποντες αεί, Ιερομάρτυς Ιγνάτιε ένδοξε.

Απολυτίκιο Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα