Ματιά

Άγιος Λέων ο Επίσκοπος Κατάνης

Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Επισκόπου Κατάνης τιμούμε στις 20 Φεβρουαρίου.

Άγιος Λέων ο Επίσκοπος Κατάνης

Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Επισκόπου Κατάνης τιμούμε στις 20 Φεβρουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Λέοντος του Επισκόπου Κατάνης:

Ιερέων ακρότης, ευσεβείας διδάσκαλος και θαυματουργός ανεδείχθης, ιεράρχα πανόλβιε· ηθών γαρ ουρανίων τω φωτί, του Πνεύματος πλουτήσας την ισχύν, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, Λέων, των προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Λέοντος του Επισκόπου Κατάνης:

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

https://youtu.be/dsMgFYbHQF4

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα