Θα μας είχε όλους σκοτωμένους…

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - "Θα μας είχε όλους σκοτωμένους..."!