Ύμνοι των Χριστουγέννων

Κοντάκιο Χριστουγέννων, Απολυτίκιο Χριστουγέννων και Η Παρθένος σήμερον