Ο φιλέλληνας ιστορικός της Αβάνας

Έναν χαιρετισμό... Ευλογημένη ουράνια ανάπαυση, φίλε Eusebio.