Άγιοι Στάχυς, Αμπλίας, Απελλής, Νάρκισσος, Ουρβανός και Αριστόβουλος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Στάχυς, Αμπλίας, Απελλής, Νάρκισσος, Ουρβανός και Αριστόβουλος

Τη μνήμη των Αγίων Στάχυ, Αμπλία, Απελλή, Ναρκίσσου, Ουρβανού και Αριστοβούλου τιμούμε στις 31 Οκτωβρίου.

Γράφει: E Α

Άγιοι Στάχυς, Αμπλίας, Απελλής, Νάρκισσος, Ουρβανός και Αριστόβουλος. Βίος

Οι Άγιοι Στάχυς, Αμπλίας, Απελλής, Νάρκισσος, Ουρβανός και Αριστόβουλος ήταν Απόστολοι και ανήκαν στους εβδομήκοντα.

Ο Άγιος Στάχυς έγινε επίσκοπος Βυζαντίου από τον Απόστολο Ανδρέα. Ίδρυσε εκκλησία και στη γειτονική Αργυρούπολη και ποίμανε το πιστό ποίμνιό του για 16 χρόνια. Κοιμήθηκε ειρηνικά.

Ο Απόστολος Απελλής έγινε επίσκοπος Ηρακλείας και έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην Πίστη του Χριστού.

O Απόστολος Aμπλίας και ο Απόστολος Oυρβανός έγιναν κι αυτοί επίσκοποι από τον Άγιο Aνδρέα. O Αγιος Aμπλίας έγινε επίσκοπος της Oδυσσουπόλεως και ο Άγιος Oυρβανός επίσκοπος της Mακεδονίας. Παρέδωσαν και οι δύο τις ψυχές τους στο Κύριο μαρτυρώντας την Πίστη τους στα χέρια φανατικών ειδωλολατρών.

Μαρτύρησε για τον Χριστό και ο Άγιος Νάρκισσος, επίσκοπος Αθηνών.

Ο Άγιος Αριστόβουλος έγινε κι αυτός επίσκοπος και κοιμήθηκε ειρηνικά.

Αυτούς τους πέντε Aποστόλους, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τους μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Pωμαίους επιστολήν του. Tον μεν Στάχυ, λέγοντας· «Ασπάσασθε Στάχυν τον αγαπητόν μου» (Pωμ. ιϛ΄, 9). Tον δε Aμπλίαν, λέγων· «Ασπάσασθε Aμπλίαν τον αγαπητόν μου εν Kυρίω» (αυτόθ. ιϛ΄, 8). Tον δε Oυρβανό, λέγων· «Ασπάσασθε Oυρβανόν τον συνεργόν ημών εν Xριστώ» (αυτόθ. ιϛ΄, 9). Kαι τον Nάρκισσο, λέγων· «Ασπάσασθε τους εκ των Nαρκίσσου τους όντας εν Kυρίω» (αυτόθ. ιϛ΄, 11).

Άγιοι Στάχυς, Αμπλίας, Απελλής, Νάρκισσος, Ουρβανός και Αριστόβουλος. Γιορτή

Τη μνήμη των Αγίων Στάχυ, Αμπλία, Απελλή, Ναρκίσσου, Ουρβανού και Αριστοβούλου τιμούμε στις 31 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Αριστόβουλος τιμάται και στις 15 Μαρτίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Στάχυ, Αμπλία, Απελλή, Ναρκίσσου, Ουρβανού και Αριστοβούλου:

Την κιθάραν του Πνεύματος την εξάχορδον, την μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως εκφάντορας Χριστού ανευφημήσωμεν, Στάχυν Αμπλίαν Απελλήν συν Ναρκίσσω Ουρβανόν και Αριστόβουλον άμα· ως γαρ Απόστολοι θείοι, χάριν αιτούνται ταις ψυχαίς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.