Χριστούγεννα του Αδάμ του Θεού. Ομιλία π. Ευάγγελος Παπανικολάου

Χριστός γεννάται δοξάσατε!