Ευχή του Ευχελαίου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Ευχή του Ευχελαίου

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης – Ευχή του Ευχελαίου για κάθε ασθένεια!

Ευχή του Ευχελαίου

Ο μακαριστός άγιος Πατέρας Ιωάννης Καλαΐδης, για την ίαση των διαφόρων και μεγάλων ασθενειών, συνιστούσε την ευχή αυτή του Ευχελαίου την οποία και δημοσιεύουμε παρακάτω.

Έλεγε ότι, αφού καλέσουμε τον ιερέα να μας κάνει Ευχέλαιο, μπορούμε μετά και για σαράντα ημέρες να διαβάζουμε την ευχή αυτή και να σταυρωνόμαστε με το λαδάκι του Ευχελαίου! Με τον τρόπο αυτό θεραπεύτηκαν ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος, λευχαιμία κ.ά.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση πριν γίνουν αυτά, έβαζε πάντοτε την ειλικρινή εξομολόγηση των ασθενών!

Η προσευχή αυτή διανέμονταν στους πιστούς με την ευχή του και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη του αγίου Πατρός για κάθε ασθενούντα αδερφό μας!

Να έχουμε την αγία ευχή του!

Ευχή του Ευχελαίου για κάθε ασθένεια

Δι’ ευχών
του πατρός Ιωάννη Καλαΐδη
Νεοχώρι Σιντικής Σερρών

Η ΕΥΧΗ

Εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, o πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, o θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος o Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (3 φορές).
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών ένεκεν τοι’ ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Στο σημείο αυτό λέμε:
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Αμήν (και πίνουμε μια γουλιά από το λαδάκι)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ Αμήν (πίνουμε δεύτερη φορά)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Αμήν (πίνουμε τρίτη φορά)
(Λέμε το όνομα ή τα ονόματα)

Εις ίασιν σώματος, ψυχής και πνεύματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει και αγνοία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ o Θεός, συγχώρησον τους δούλους σου.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤOΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ.
(Λέμε το όνομα ή τα ονόματα)

Σταυρώνουμε (βουτάμε τρεις μπατονέτες) με το λάδι του ευχελαίου το μέτωπο, τα χέρια, το στήθος, τα πόδια, την πλάτη, το σημείο που πάσχει.

Εις ίασιν σώματος, ψυχής και πνεύματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει και αγνοία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ o Θεός, συγχώρησον τους δούλους σου.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ

Σημείωση: Το λάδι στο οποίο βουτάμε τις μπατονέτες και σταυρώνουμε το σώμα να φροντίσουμε να το ξεχωρίσουμε από αυτό που πίνουμε. Μπορεί επίσης εξαρχής να τοποθετήσουμε δύο ποτηράκια, το ένα να πίνουμε στο άλλο να βουτάμε τις μπατονέτες.

Στη συνέχεια λέμε:

Δόξα Πατρί Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ύστερα λέμε τρεις φορές το:

Πάτερ ημών, o εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ύστερα λέμε τρεις φορές το:

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ύστερα λέμε τρεις φορές τον Ψαλμό Ν’ (50):

Ελέησόν με, o Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.
Επί πλείον πλύνον με από της ανομοίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.
Ότι την ανομίαν μου εγώ γιγνώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μού εστί διαπαντός.
Σοι μόνω ήμαρτον το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε.
Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου.
Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μοι.
Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.
Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.
Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, o Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.
Μη απορρίψης με από του προσώπου σου το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ’ εμού.
Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με.
Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
Ρύσαι με εξ αιμάτων, o Θεός, o Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται n γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου.
Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν· ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις.
Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην o Θεός ουκ εξουδενώσει.
Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.
Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.
Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Μετά λέμε:

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, Άγιε Νικόλαε, Άγιε Σάββα, Άγιε Εφραίμ, Άγιε Δημήτριε, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.
(Εάν θέλουμε μνημονεύουμε άλλους Αγίους αντί αυτούς)

Και πάλι:

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, Αγία Άννα, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιοι Ανάργυροι, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.
(Εάν θέλουμε μνημονεύουμε άλλους Αγίους αντί αυτούς)

Και ξανά πάλι:

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, Άγιε Ευσέβιε, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Ραφαήλ, Άγιε Νικόλαε και Αγία Ειρήνη, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.
(Εάν θέλουμε μνημονεύουμε άλλους Αγίους αντί αυτούς)

Εις ίασιν σώματος, ψυχής και πνεύματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει και αγνοία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ.
(Λέμε το όνομα ή τα ονόματα)

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ o Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σημείωση:
Το ευχέλαιο κρατάει 40 ημέρες.
Εάν υπάρχει αλάδωτη νηστεία τις ημέρες εκείνες καθώς τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή και την ημέρα που κοινωνούμε, o ασθενής δεν πίνει λάδι. Συμπληρώνει τον αριθμό των 40 ημερών από τις επόμενες μέρες.
Δηλαδή όχι λιγότερο από 40 ημέρες, περισσότερες ναι.

Μιλτιάδης Τσεσμετζής
Εκπαιδευτικός

Δείτε επίσης το άρθρο μας: Μεγάλη Τετάρτη

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.